Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Entrepreneurial Capacity-building for Sport

Обучение

Финанси и икономика
Промоционално видео    |   Форма за обратна връзка    |       Пуснете аудио    |   Изтегляне на съдържание:           Игра:


Ключови думи

Финанси, Икономика, Финансов План, Бизнес Идея
Приоритети/Цели

• Разбиране на финансовото планиране;
• Разбиране на основните финансови концепции;
• Познания за оценка на разходите;
• Познания за оценка на приходите;
• Разбиране на финансовия план и разработване на финансов план;
• Разбиране на възможните източници на финансиране и набиране на средства;
• Представяне на собствена бизнес идея пред инвеститорите;

ПРОГНОЗИРАНЕ НА ОСНОВНИ РАЗХОДИ

Личен ежедневен бюджетКликнете, за да прочетете  

След като един спортист завърши своята спортна кариера и иска да разбере дали може да си позволи да започне собствен бизнес (и дали компанията ще е рентабилна), той или тя трябва да изчисли своя личен ежедневен бюджет . Това е сумата, необходима на бъдещия предприемач, да покрие личните си разходи, без да се брои притока на пари от източници, различни от неговата компания през следващите 12 месеца. Нетният резултат представлява сумата, която той/тя ще трябва да спечели чрез работата си. Първо трябва да се направят нужните изчисленията за домакинството.

Важно е бъдещите предприемачи да:

• Бъдат честни със себе си и да не подценяват разходите си;

• Изчислят "луксозни" разходи (излети, пътувания, ресторанти).

 

 

 

Личен бюджет (лични разходи)

 

Обща сума

 

ЖИЛИЩНИ РАЗХОДИ (НАЕМ, ЗАЕМ)

 

КОМУНАЛНИ РАЗХОДИ (ВОДА, ТОК, СМЕТ,...)

 

ХРАНА

 

РАЗХОДИ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ДОМАКИНСТВОТО

 

РАЗХОДИ ЗА ЗАСТРАХОВКА

 

ТЕЛЕФОННИ РАЗХОДИ

 

ДРЕХИ, ОБУВКИ

 

РАЗХОДИ ЗА ТВ И ИНТЕРНЕТ

 

РАЗХОДИ НА АВТОМОБИЛА (ГОРИВО, ПОДДРЪЖКА)

 

ПОДАРЪЦИ

 

СПЕСТЯВАНЕ

 

ДРУГИ РАЗХОДИ

 

A. ОБЩИ РАЗХОДИ

 

ПРИХОДИ (ОЧАКВАНИ, НЕ ОТ БИЗНЕС)

 

ПРИХОДИ НА ПАРТНЬОРИТЕ

 

ДРУГИ ПРИХОДИ

 

 1. ОБЩИ ПРИХОДИ

 

ОБЩ ПРИХОД НА КЪЩА

 

   
Първоначални разходи - начални разходиКликнете, за да прочетете  

Първоначални разходи - начални разходи

Началните разходи представляват сумата, която бъдещите предприемачи трябва да подготвят, преди да започнат бизнес. Разходите за стартирането му, могат да включват необходимите активи, оборудване и инструменти. Те могат да бъдат разделени на: постоянни и променливи разходи.

Постоянни разходи: разходи, които бъдещият предприемач има и не зависят от произведените продукти или предоставяните услуги.

Променливи разходи: разходи, пряко свързани с бизнеса.

Най-важният въпрос, който трябва да си зададе бъдещият предприемач е:

Колко пари трябва да инвестирам, за да започна собствен бизнес?

РАЗХОДИ НА КОМПАНИЯТА

 

ПЪРВОНАЧАЛНА РЕГИСТРАЦИЯ

 

НАЕМ

 

РАЗХОДИ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ В ОФИС (ГАЗ, ТОК, ВОДА)

 

РАЗХОДИ ЗА ИНТЕРНЕТ И ТЕЛЕФОННИ ЛИНИИ

 

ПОДДРЪЖКА НА ИМОТИ И ОБОРУДВАНЕ (РЕНОВИРАНЕ)

 

ЗАСТРАХОВКА

 

ПОЩЕНСКИ РАЗХОДИ И КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ

 

МАРКЕТИНГ

 

ПЪТНИ РАЗХОДИ

 

ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ (СЧЕТОВОДИТЕЛ, АДВОКАТ)

 

КАПИТАЛНИ РАЗХОДИ (ЗАКУПВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, ОБОРУДВАНЕ, МАШИНИ, МЕБЕЛИ)

 

БАНКОВИ ТАКСИ

 

НАЕМ / ИЗПРАЩАНЕ НА ЛИЗИНГ

 

ОБЩО

 

 

 

ФИНАНСОВ ПЛАН

Въведение в основните финансови концепции - Приходи / Разходи, Постъпления / Разходи, Печалба / Загуба / Финансов резултатКликнете, за да прочетете  

Финансовият план е план за бизнес разходи на базата на приходи и разходи за определен период (месец, тримесечие, година). Идентифицира наличния капитал, оценява потреблението и помага за прогнозиране на приходите. Той е помощно средство при планирането на бизнес дейности и служи за определяне на финансови цели. Компонентите на финансовия план са: Прогнозни приходи, Постоянни разходи, Променливи разходи, Еднократни разходи, Паричен поток, Планиран финансов резултат.

Когато стартирате нов бизнес, изготвянето на първия си финансов план може да бъде предизвикателство, но това е добро обучение и добър начин да разберете бизнеса си. Ето основните компоненти на такъв план.

 

1. Прогнозни приходи

Това са парите, които очаквате да спечели вашият бизнес от продажба на стоки и услуги. Има два основни компонента на очакваните приходи: прогнозата за продажбите и прогнозната цена на продадените стоки или предоставените услуги. Важно е да останете реалисти, за да избегнете надценяване на приходите.

2. Фиксирана цена

Когато вашата компания редовно плаща същата сума за определен разход, това е фиксиран разход. Някои примери за фиксирани разходи са наем на сграда, комунални такси, заплати на служителите, онлайн услуги, счетоводни услуги. Включването на тези разходи във финансовия план е важно, за да можете да отделите точната сума пари, необходима за покриването им.

3. Променливи разходи

Това са разходите за стоки или услуги, които могат да варират в зависимост от успеха на вашия бизнес. Например, да предположим, че имате продукт на пазара, който става все по-популярен. Следващото нещо, което бихте искали да направите, е да произвеждате повече от този продукт. Цената на суровините, необходими за производството, каналите за дистрибуция, използвани за доставка на продукта, и работната сила в производството ще се променят с увеличаването на производството, така че всички те ще се считат за променливи разходи.

4. Еднократни разходи

Това са еднократни, неочаквани разходи, които вашият бизнес може да понесе през годините. Тъй като тези разходи са трудни за прогнозиране, няма конкретен начин за оценката им. Но е разумно да отделите средства, за да бъдете подготвени ако се наложи да поемете такива разходи.

5. Паричен поток

Систематизирано представяне на приходи и разходи за определен период от време. Разписка означава приток на пари от продадени стоки или предоставени услуги.

6. Планирани финансови резултати

Последният компонент на финансовия план е цифрата, която получавате, като извадите прогнозните разходи от приходите.

 

Създаване на ваш собствен финансов планКликнете, за да прочетете  

Финансовият план е пътната карта за вашия бизнес. Помага ви да прогнозирате паричния поток, да идентифицирате области, които се нуждаят от подобрение и да управлявате бизнеса си безпроблемно. Успешните компании инвестират много време и усилия в реалистично финансово планиране, защото това е ефективен начин да се проследи до колко добре една компания е постигнала целите си. Така че бъдете реалисти в оценката си! Създаването на финансов план може да бъде голямо предизвикателство за новите компании, тъй като не разполагате с предишни данни, но с някои оценки, базирани на представянето на конкурентите и разбирането на компонентите на плана, първият финансов план може да бъде завършен и да имате добра пътна карта за бъдещето ви. Затова анализирайте конкуренцията ви!

Изгледайте видеото за причините, поради които ви е нужен финансов план:

 

Попълнете таблицата на планираните приходи и разходи

 

ОПИСАНИЕ

КОЛИЧЕСТВО

ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ

Приходи от продажби на предоставени продукти и/или услуги

 

ДОБАВЕТЕ ДРУГИ ПРИХОДИ

 

 1. ОБЩИ ПРИХОДИ

 

ФИКСИРАНИ ЦЕНИ

Бизнес площи под наем

 

Заплати на служителите

 

Газ/ток/вода

 

Телефон/Интернет

 

Пощенски и офис консумативи

 

Такса за професионални услуги

 

Банкови такси/лихви

 

Добавете други разходи

 

II.ОБЩО ФИКСИРАНИ РАЗХОДИ

 

ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ

Разходи за суровини и материали

 

Енергийни разходи, произтичащи от увеличаване на производството

 

Разходите за труд, произтичащи от увеличаване на производството

 

Добавете други разходи

 

II. B ОБЩИ ПРОМЕНЛИВИ РАЗХОДИ

 

ЕДНОКРАТНИ РАЗХОДИ

ДОБАВЕТЕ ЕДНОКРАТНИ НЕОЧАКВАНИ РАЗХОДИ

 

II. C ОБЩО ЕДНОКРАТНИ РАЗХОДИ

 

II. РАЗХОДИ ОБЩО (II. A + II. B + II. C)

 

ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (ПРИХОДИ – РАЗХОДИ (I.-II.))

 

   

 

Със сигурност е важно във финансовия план да се включи систематично представяне на паричните постъпления и разходи, т.е. на паричния поток. Следователно е необходимо да се определи разликата между приходи и разходи.

Приходът е стойността на продадените стоки или предоставените услуги, която възниква при продажба на стоки или услуги.

Разходът са нужните средства за закупуването на стоки или поръчани услуги.

Изгледайте видео за паричния поток:

https://www.investopedia.com/terms/o/operatingcashflow.asp

Създайте паричен поток!

Оценка на събирането от фактурирани стоки или услуги (касови бележки)

Месец на фактуриране

Количество

 1. Месец

 

 1. Месец

 

 1. Месец

 

 1. Месец

 

 1. Месец

 

 1. Месец

 

 

Вземете предвид горните разходи и определете месечните суми на разходите

Тип разходи

Месечна сума

Заплати на служителите

 

Под наем

 

Телефон и интернет

 

Пощенски и офис консумативи

 

Такса за професионални услуги

 

Банкови такси

 

 

Попълнете таблиците на паричните потоци:

ОПИСАНИЕ

Преди да започнете бизнес

1ви месец

2ри месец

3ти месец

4ти месец

5ти месец

6ти месец

1.КАСОВИ БЕЛЕЖКИ

 

 

 

 

 

 

 

Начислени продажби

 

 

 

 

 

 

 

Акционерен капитал

 

 

 

 

 

 

 

Други приходИ

 

 

 

 

 

 

 

1.ОБЩО РАЗПИСАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

2.РАЗХОД

 

 

 

 

 

 

 

Променливи разходи

 

 

 

 

 

 

 

Материали и консумативи

 

 

 

 

 

 

 

Заплати на служителите

 

 

 

 

 

 

 

Друго

 

 

 

 

 

 

 

2.1. ОБЩО ПРОМЕЛИВИ РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

ФИКСИРАНИ РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

Сума за стартиране на бизнес

 

 

 

 

 

 

 

Заплати на служителите

 

 

 

 

 

 

 

Наем

 

 

 

 

 

 

 

Телефон и интернет

 

 

 

 

 

 

 

Пощенски и офис консумативи

 

 

 

 

 

 

 

Такса за професионални услуги

 

 

 

 

 

 

 

Банкови такси

 

 

 

 

 

 

 

Реклама и маркетинг

 

 

 

 

 

 

 

Застраховка

 

 

 

 

 

 

 

2.2.ОБЩИ ПОСТОЯННИ РАЗХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

2.3. ЛИЧЕН БЮДЖЕТ

 

 

 

 

 

 

 

2. ОБЩИ РАЗХОДИ (2.1.+.2.2.+2.3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛИЗ НА ПАРИЧНИЯ ПОТОК

 

 

 

 

 

 

 

НЕТЕН ПАРИЧЕН ПОТОК  (1-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИ НА ФИНАНСИРАНЕ/НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА

Възможни начини за финансиране и набиране на средства: собствени средства, семейство и приятели, краудфандинг, инвеститори, грантове и т.н.Кликнете, за да прочетете  

Какви са възможните начини за финансиране и набиране на средства?

Собствени средства - ако бъдещият предприемач е инвестирал значителна сума в своя бизнес, преди да закупи оборудване или други активи, тази инвестиция трябва да бъде записана в счетоводните книги.

Семейство и приятели - бъдещ предприемач може да бъде подпомогнат от семейството и приятелите, като вземе заем или инвестиция.

Кроудфъндинг – това е чудесен инструмент за набиране на средства за стартиране на нов бизнес чрез групи от малки инвеститори с някои ограничения. Предлагат се много платформи за краудфандинг, като kickstarter.com, indiegogo.com, funderbeam.com, crowdcube.com.

Инвеститори - на етап, в който бъдещият предприемач предвижда солиден доход, той може да получи достъп до инвеститори, които като отделни лица или групи от лица могат да осигурят капитал за стартиране на бизнеса в замяна на собственост или дял от капитала.

Банки/Кредитни линии – банката може да предостави овърдрафт на бъдещ предприемач, който не трябва да се използва за финансиране или закупуване на оборудване или бизнес помещения, а трябва да се използва за покриване на всякакви разходи за оборотен капитал. Следователно овърдрафтът обикновено се дава за определен период и бъдещият предприемач трябва внимателно да следи ежедневните си финансови нужди.

Банков заем може да се използва и за закупуване на капиталово оборудване, бизнес помещения или за оборотни средства. Кредитът се счита за дългосрочна инвестиция в бизнеса, погасява се в месечно договорени срокове и се изплаща лихва върху срока на погасяване и таксата за обработка на искането за кредит.

Определени държави, градове и общини имат програми за подпомагане на предприемачи, които могат да съ-финансират разходите за оборудване, бизнес помещения, вноски, маркетинг или да отделят средства за самостоятелна заетост. Този източник на финансиране не е стандартизиран и зависи от държавата, града, общината.

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ

ДА / НЕ

ОБЯСНЕНИЕ

СОБСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА

 

 

СЕМЕЙСТВО И ПРИЯТЕЛИ

 

 

КРОУДФЪНДИНГ

 

 

ИНВЕСТИТОРИ

 

 

БАНКИ/КРЕДИТНИ ЛИНИИ

 

 

ГРАНТОВЕ

(ПРАВИТЕЛСТВО, ГРАДСКИ, ОБЩИНСКА ПОДГРЕПА)

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА БИЗНЕС ИДЕЯТА ПРЕД ИНВЕСТИТОРИ/БАНКИКликнете, за да прочетете  

Представянето на бизнес идея пред инвеститори/банки е предаване на информация и тя трябва да бъде ясна и просто структурирана. В тази презентация акцентът е върху информацията, въз основа на която инвеститорите трябва да вземат инвестиционно решение. Може да бъде под формата на презентация или писмено и дава подробен преглед на бизнеса на предприемача.

Ключови моменти:

 • Проблем, решаване на проблем и добавена стойност;
 • Мисия и визия;
 • Размер на пазара и пазарни възможности;
 • Бизнес и финансови прогнози;
 • Стратегия за навлизане на пазара и планиран пазарен раздел;
 • Членове на екипа, тяхната квалификация и мотивация;
 • План за инвестиране на пари в рамките на срока;

Задача: направете презентация на ваша бизнес идея пред инвеститор в Power Point слайдове.

Погрижете се да представите бизнес идеята на инвеститора и да отговорите на важния въпрос: защо инвеститорите трябва да инвестират пари в реализацията на вашата идея?

 

 

 


 Библиография

https://www.addiko.hr/poduzetnici-financijska-pismenost/financijski-plan-sto-je-to-i-zasto-je-vazan/

http://www.efos.unios.hr/upravljanje-marketingom/wp-content/uploads/sites/224/2013/04/4_izvjestaj-o-novcanom-tijeku.pdf

https://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/RAC/hpercevic/financijsko_racunovodstvo/Izvje%C5%A1taj%20o%20nov%C4%8Danim%20tokovima.pdf
Допълнителен материал за четенеРечник

 • Бюджет за оцеляване:
  сумата, с която бъдещият предприемач трябва да покрие личните си разходи, без да се брои притока на пари от източници, различни от неговият бизнес за следващите 12 месеца. Началните разходи представляват сумата, необходима на бъдещите предприемачи да започнат този бизнес.
 • постоянни и променливи разходи:
  Разходите за стартиране на бизнес могат да бъдат разделени на: постоянни и променливи разходи. Постоянни разходи: разходи, които бъдещият предприемач има и не зависят от произведените продукти или предоставяните услуги. Променливи разходи: разходи, пряко свързани с бизнеса.
 • Финансовият план :
  Финансовият план е план за бизнес разходи на базата на приходи и разходи за определен период (месец, тримесечие, година). Идентифицира наличния капитал, оценява потреблението и помага за прогнозиране на приходите. Той е помощно средство при планирането на бизнес дейности и служи за определяне на финансови цели.
 • финансовия план :
  Компонентите на финансовия план са: Прогнозни приходи, Постоянни разходи, Променливи разходи, Еднократни разходи, Паричен поток, Планиран финансов резултат.
 • начини за финансиране и набиране на средства :
  Възможни начини за финансиране и набиране на средства са собствени средства, семейство и приятели, краудфандинг, инвеститори, банки/кредитни линии.
 • Вижте всички условия


ПАРТНЬОРИ

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img