Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Entrepreneurial Capacity-building for Sport

Training

Financije i Ekonomija
Demo video    |   Obrazac za povratne informacije    |       Pokreni audio    |   Preuzmi sadržaj:           Igra:


Ključne riječi

Financije, ekonomija, financijski plan, poslovna ideja
Ciljevi

• Spoznaja financijskog planiranja
• Spoznaja temeljnih financijskih pojmova
• Spoznaja procjene rashoda
• Spoznaja procjene prihoda
• Razumijevanje financijskog plana i izrada financijskog plana
• Razumijevanje mogućih izvora financiranja i prikupljanja sredstava
• Prezentiranje vlastite poslovne ideje investitorima

OSNOVNO PREDVIĐANJE TROŠKOVA

Osobni proračun za preživljavanjeKlikni za čitanje  

Nakon što sportaš završi svoju sportsku karijeru i želi saznati može li si priuštiti pokretanje vlastitog posla (i može li tvrtka pokriti svoje troškove), mora izračunati svoj proračun za preživljavanje. To je iznos koji budući poduzetnik treba da pokrije svoje osobne troškove, ne računajući priljev novca iz drugih izvora osim njegovog obrta/poduzeća sljedećih 12 mjeseci. Neto rezultat predstavlja iznos koji će morati zaraditi poslom. Prvo mora napraviti izračune za kućanstvo.

Važno je da budući poduzetnici:

• Budu iskreni prema sebi i ne podcjenjuju troškove

• U izračun uključe "luksuzne" troškove (izlasci, putovanja, restorani)

 

 

OSOBNI PRORAČUN (OSOBNI TROŠKOVI)

UKUPNO

TROŠKOVI STANOVANJA (STANARINA, KREDIT)

 

REŽIJSKI TROŠKOVI (VODA, STRUJA, OTPAD…)

 

HRANA

 

TROŠKOVI ODRŽAVANJA KUĆANSTVA

 

TROŠKOVI OSIGURANJA (OSOBNI I IMOVINSKI)

 

TROŠKOVI TELEFONA (ZA OSOBNU UPORABU)

 

ODJEĆA, OBUĆA

 

TROŠKOVI TELEVIZIJE I INTERNETA

 

IZLASCI (HRANA I PIĆE, KINO, KAZALIŠTE, SPORTSKA DOGAĐANJA)

 

TROŠKOVI AUTOMOBILA (GORIVO, ODRŽAVANJE)

 

POKLONI

 

ŠTEDNJA

 

OTHER COSTS

 

 1. UKUPNI TROŠKOVI

 

PRIHODI ( OČEKIVANI, NE OD POSLOVANJA)

 

PRIHODI PARTNERA

 

OSTALI PRIHODI

 

 1. UKUPNI PRIHODI

 

UKUPNI KUĆNI PRIHODI ( A-B)

 

Troškovi pokretanja poduzećaKlikni za čitanje  

Troškovi pokretanja poduzeća predstavljaju iznos koji je potreban budućim poduzetnicima prije pokretanja posla. Troškovi pokretanja poduzeća mogu uključivati potrebnu imovinu, opremu, alate i strojeve, prijevoz, osiguranja, troškove obuke te marketing i oglašavanje. Troškove pokretanja poslovanja možemo podijeliti na: fiksne i varijabilne troškove

Fiksni troškovi: troškovi koje budući poduzetnik ima i ne ovise o proizvedenim proizvodima ili pruženim uslugama

Varijabilni troškovi: troškovi izravno povezani s poslovanjem

Najvažnije pitanje koje si budući poduzetnik treba postaviti je:

Koliko novca moram uložiti da bih pokrenuo vlastiti posao?

 

TROŠKOVI PODUZEĆA

 

POČETNI INVENTAR

 

ZAKUP

 

TROŠKOVI INSTALACIJA U UREDSKI PROSTOR (PLIN, STRUJA, VODA)

 

TROŠKOVI INTERNETA I TELEFONA

 

ODRŽAVANJE IMOVINE I OPREME (OBNOVA)

 

OSIGURANJE

 

POŠTARINA I PISAĆI PRIBOR (MEMORANDUMI, PDSJETNICE)

 

MARKETING

 

TROŠKOVI PRIJEVOZA

 

STRUČNE USLUGE (KNJIGOVOĐA, ODVJETNIK)

 

KAPITALNI IZDACI (KUPNJA NEKRETNINE, OPREMA, STROJEVI, NAMJEŠTAJ)

 

BANKOVNE NAKNADE

 

OTPLATE KREDITA / LIZINGA

 

UKUPNO POTREBNO

 

 

 

FINANCIJSKI PLAN

Upoznavanje s osnovnim financijskim pojmovima - Prihodi / Rashodi, Primici / Izdaci, Dobit / Gubitak / Financijski rezultat Klikni za čitanje  

Financijski plan je plan potrošnje poslovanja na temelju prihoda i rashoda za određeno razdoblje (mjesec, kvartal, godinu). Identificira raspoloživi kapital, procjenjuje potrošnju i pomaže predvidjeti prihod. To je pomoć u planiranju poslovnih aktivnosti i služi za postavljanje financijskih ciljeva. Sastavni dijelovi financijskog plana jesu: Procijenjeni prihod, Fiksni trošak, Varijabilni trošak, Jednokratni trošak, Novčani tok, Planirani financijski rezultat.

Prilikom pokretanja novog posla, izrada vašeg prvog financijskog plana mogla bi biti izazov, ali to je dobro iskustvo učenja i dobar način za razumijevanje vašeg poslovanja. U nastavku navode se osnovne komponente takvog plana.

1. Procijenjeni prihod

To je novac koji očekujete da ćete zaraditi prodajom robe i usluga. Dvije su glavne komponente procijenjenog prihoda: predviđanje prodaje i procijenjeni trošak prodane robe ili pruženih usluga. Važno je biti realističan kako bi se izbjeglo precjenjivanje prihoda.

2. Fiksni trošak

Kada vaša tvrtka redovito plaća isti iznos za određeni trošak, to je fiksni trošak. Neki primjeri fiksnih troškova su zakup zgrade, komunalne naknade, plaće zaposlenika, internetske usluge, računovodstvene usluge i premije osiguranja. Uključivanje ovih troškova u financijski plan važno je kako biste mogli izdvojiti točan iznos novca potreban za njihovo podmirenje.

3. Varijabilni troškovi

To su troškovi robe ili usluga koji mogu varirati ovisno o vašem poslovnom uspjehu. Na primjer, pretpostavimo da imate proizvod na tržištu koji postaje sve popularniji. Sljedeća stvar koju biste željeli učiniti je proizvesti više tog proizvoda. Troškovi sirovina potrebnih za proizvodnju, distribucijski kanali koji se koriste za opskrbu proizvoda i radna snaga u proizvodnji mijenjat će se kako povećavate proizvodnju, pa će se svi oni smatrati varijabilnim troškovima.

4. Jednokratni troškovi

To su jednokratni, neočekivani troškovi koji bi mogli nastati prilikom vašeg poslovanja u bilo kojoj godini. Budući da je navedene troškove teško predvidjeti, ne postoji poseban način za njihovu procjenu. Ali pametno je odvojiti nešto novca u slučaju nastupa takvih troškova.

5. Novčani tijek

Sistematizirani prikaz primitaka i izdataka novca u određenom vremenskom razdoblju. Primitak podrazumijeva priljev novca od prodane robe ili obavljene usluge koji nastaje u trenutku primitka novca na žiroračun. Izdatak podrazumijeva odljev novca od nabavljene robe ili naručene usluge koji nastaje u trenutku odljeva novca sa žiroračuna.

6. Planirani rezultat poslovanja

Posljednja komponenta financijskog plana je brojka do koje dolazite oduzimanjem procijenjenih troškova od prihoda.

Izrada vlastitog financijskog planaKlikni za čitanje  

Financijski je plan mapa puta vašeg poslovanja. Pomaže vam predvidjeti tok novca, identificirati područja koja je potrebno poboljšati i nesmetano voditi svoje poslovanje. Uspješne tvrtke ulažu mnogo vremena i truda u realno financijsko planiranje jer je to učinkovit način praćenja koliko je poduzeće postiglo svoje ciljeve. Stoga budite realni i vi u vašoj procjeni!

Izrada financijskog plana može biti velik izazov za nove tvrtke jer ne postoje prethodne brojke, ali s nekim procjenama koje se temelje na učinku konkurenata i razumijevanju komponenti plana može se dovršiti prvi financijski plan i imati dobru mapu puta za buduće. Stoga, istražite konkurenciju!

Pogledajte videozapis 5 razloga zašto Vam je financijski plan potreban:

Popunite tablicu planiranih prihoda i rashoda!

 

OPIS

IZNOS

PROCIJENJENI PRIHODI

Prihodi od prodaje proizvoda i/ili obavljenih usluga

 

Prihodi od potpora, subvencija, dotacija

 

Dodaj ostale prihode

 

 1. UKUPNI PRIHODI

 

FIKSNI TROŠKOVI

Zakup poslovnog prostora

 

Plaće zaposlenika

 

Plin/struja/voda

 

Telefon / Internet

 

Poštarina i uredski materijal

 

Naknada za stručne usluge

 

Bankovne naknade / kamate

 

Dodaj ostale troškove

 

II. A UKUPNO FIKSNI TROŠKOVI

 

VARIJABILNI TROŠKOVI

Troškovi sirovina i materijala

 

Troškovi energije nastali povećanjem proizvodnje

 

Troškovi rada nastali povećanjem proizvodnje

 

Dodaj ostale troškove

 

II. B UKUPNO VARIJABILNI TROŠKOVI

 

JEDNOKRATNI TROŠKOVI

Dodaj jednokratne neočekivane troškove

 

II. C UKUPNO JEDNOKRATNI TROŠKOVI

 

II. RASHODI UKUPNO (II. A + II. B + II. C)

 

FINANCIJSKI REZULTAT (PRIHODI – RASHODI (I.-II.))

 

 

Zasigurno je bitno u financijski plan uvrstiti i sistematizirani prikaz primitaka i izdataka novca odnosno novčani tijek. Stoga je potrebno utvrditi razliku između prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Koja je razlika između prihoda i primitka? Prihod je vrijednost prodane robe ili obavljene usluge koja nastaje u trenutku kada je roba prodana ili usluga obavljena. Primitak je priljev novca od prodane robe ili obavljene usluge koji nastaje u trenutku primitka novca na žiroračun. Znači, osnovna je razlika trenutak, i ne moraju nastati u istom trenutku.

Koja je razlika između rashoda i izdatka? Rashod je svako trošenje koje je vezano za obavljanje djelatnosti. Izdatak je odljev novca od nabavljene robe ili naručene usluge koji nastaje u trenutku odljeva novca sa žiroračuna. Znači, osnovna je razlika trenutak, i ne moraju nastati u istom trenutku.

Pogledajte video o novčanom tijeku: https://www.investopedia.com/terms/o/operatingcashflow.asp

Izradite novčani tijek!

Procjena naplate od fakturirane robe ili usluge (primitci)

Mjesec naplate

Iznos

 1. mjesec

 

 1. mjesec

 

 1. mjesec

 

 1. mjesec

 

 1. mjesec

 

 1. mjesec

 

 

Vodite računa o gore navedenim troškovima te odredite mjesečne iznose troškova.

Naziv troška

Mjesečni iznos

Plaće zaposlenika

 

Zakup

 

Telefon i Internet

 

Poštarina i uredski materijal

 

Naknada za stručne usluge

 

Bankovne naknade

 

 

Popunite tablicu novčanog tijeka

OPIS

Prije početka poslovanja

1.mj

2.mj

3.mj

4.mj

5.mj

6.mj

1.PRIMICI

 

 

 

 

 

 

 

Naplaćena prodaja

 

 

 

 

 

 

 

Temeljni kapital

 

 

 

 

 

 

 

Ostali prihodi – potpore…

 

 

 

 

 

 

 

1.UKUPNI PRIMICI

 

 

 

 

 

 

 

2.IZDACI

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Varijabilni troškovi

 

 

 

 

 

 

 

Materijal/zalihe

 

 

 

 

 

 

 

Plaće zaposlenika

 

 

 

 

 

 

 

Ostalo

 

 

 

 

 

 

 

2.1.Ukupno varijabilni troškovi

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Fiksni troškovi

 

 

 

 

 

 

 

Naknada za osnivanje poduzeća

 

 

 

 

 

 

 

Plaće zaposlenika

 

 

 

 

 

 

 

Zakup

 

 

 

 

 

 

 

Telefon i Internet

 

 

 

 

 

 

 

Poštarina i uredski materijal

 

 

 

 

 

 

 

Naknada za stručne usluge

 

 

 

 

 

 

 

Bankovne naknade

 

 

 

 

 

 

 

Promidžba i marketing

 

 

 

 

 

 

 

Osiguranje

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Ukupno fiksni troškovi

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Osobni proračun za preživljavanje (tablica na početku)

 

 

 

 

 

 

 

2.UKUPNO IZDACI (2.1.+.2.2.+2.3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALIZA NOVČANOG TIJEKA

 

 

 

 

 

 

 

Neto novčani tijek (1-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA / PRIKUPLJANJA SREDSTAVA

Mogući načini financiranja i prikupljanja sredstava: vlastiti novac, obitelj i prijatelji, crowdfunding, anđeli investitori, banke / kreditne linije, potporeKlikni za čitanje  

Koji su mogući načini financiranja i prikupljanja sredstava?

VLASTITI NOVAC  - ako je budući poduzetnik prije početka poslovanja uložilo značajan iznos u svoje poslovanje kupnjom opreme i slično, navedeno ulaganje treba zabilježiti u poslovnim knjigama

OBITELJ I PRIJATELJI - budućem poduzetniku mogu pomoći obitelj i prijatelji posudbom ili ulaganjem u posao

CROWDFUNDING - ovo je izvrstan alat za dobivanje sredstava za pokretanje vašeg poslovanja kroz skupine malih investitora s manje ograničenja. Dostupne su mnoge platforme za crowdfunding kao što su kickstarter.com, indiegogo.com, funderbeam.com, crowdcube.com

Crowfunding u sportu: https://makeachamp.com/, https://www.impactguru.com/sports-crowdfunding  revolucioniranje sponzorstva u sportu; za poduzetnike čije su aktivnosti vezane uz organiziranje sportskih aktivnosti, zastupanje sportaša… kao što je glavna djelatnost tvrtke Sportspot – više detalja možete pronaći u Endurance Case Study Finland Sportspot ili Sonogrupa d.o.o. – više detalja možete pronaći u Endurance Case Study Croatia Sonogrupa d.o.o.)

ANĐELI INVESTITORI - u fazi u kojoj budući poduzetnik predviđa solidne prihode može pristupiti anđelima investitorima koji kao pojedinci ili skupine pojedinaca mogu osigurati kapital za pokretanje njegova poslovanja u zamjenu za vlasništvo ili udio u kapitalu

BANKE / KREDITNE LINIJE – banka budućem poduzetniku može odobriti prekoračenje po računu koje se ne bi trebalo koristiti za financiranje ili kupnju opreme ili poslovnog prostora, već bi trebalo služiti za pokrivanje bilo kakvih troškova obrtnog kapitala. Zato se prekoračenje po računu obično daje na određeni rok, a budući poduzetnik treba pažljivo pratiti svoje svakodnevne financijske potrebe.

Može se koristiti i zajam banke za kupnju kapitalne opreme, poslovnog prostora, te manje za obrtni kapital. Zajam se smatra dugoročnim ulaganjem u poslovanje, otplaćuje se mjesečnim dogovorenim rokovima otplate i na njega se plaća kamata u razdoblju otplate te naknada za obradu kreditnog zahtjeva

BESPOVRATNA SREDSTVA (POTPORE DRŽAVE, GRADA, OPĆINE) – određene države, gradovi i općine imaju programe za pomoć poduzetnicima kojima se mogu sufinancirati troškovi opreme, poslovnog prostora, doprinosa, marketinga ili dodjeljuju sredstva za samozapošljavanja. Ovaj izvor financiranja nije standardiziran te ovisi od države, grada, općine.

IZVORI FINANCIRANJA

DA/ NE

OBJAŠNJENJE

VLASTITI NOVAC 

 

 

OBITELJ I PRIJATELJI

 

 

CROWDFUNDING

 

 

ANĐELI INVESTITORI

 

 

BANKE / KREDITNE LINIJE

 

 

POTPORE (DRŽAVNE, GRADSKE, OPĆINSKE PODRŠKE)

 

 

 

 

 

 

 

Predstavljanje poslovne ideje investitorima / bankamaKlikni za čitanje  

Predstavljanje poslovne ideje investitorima/bankama jest prenošenje informacija i ono mora biti jasno i jednostavno strukturirano ovisno o tome kome se poduzetnik predstavlja i na koji način. U ovom predstavljanju naglasak je na informacijama na temelju kojih investitori trebaju donijeti odluku o investiciji. Ono može biti u obliku prezentacije ili pisanom obliku, opisuje poduzetnika i daje detaljan pregled poslovanja poduzetnika.

Ključni dijelovi:

• Problem, rješavanje navedenog problema i dodana vrijednost

• Misija i vizija

• Veličina tržišta i tržišne prilike

• Poslovni model i financijske projekcije

• Strategija izlaska na tržište i planirani tržišni udjel

• Članovi tima, njihove kvalifikacije i motivacija

• Plan namjene investiranog novca unutar vremenskog okvira

Zadatak: napravite prezentaciju poslovne ideje prema investitoru u ppt. formatu

Vodite računa da investitoru predstavite poslovnu ideju i odgovorite na značajno pitanje: zašto baš investitori trebaju uložiti novac u realizaciju Vaše ideje? Uzmite u obzir da prenesete važne informacije (vodite se ključnim dijelovima navedenim gore), te da prezentacija bude jasna i pažljivo strukturirana.

 

 

 


 Bibliografija

https://www.addiko.hr/poduzetnici-financijska-pismenost/financijski-plan-sto-je-to-i-zasto-je-vazan/

http://www.efos.unios.hr/upravljanje-marketingom/wp-content/uploads/sites/224/2013/04/4_izvjestaj-o-novcanom-tijeku.pdf

https://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/RAC/hpercevic/financijsko_racunovodstvo/Izvje%C5%A1taj%20o%20nov%C4%8Danim%20tokovima.pdf
Povezani materijal za obukuPovezani pojmovnik

 • Proračun za preživljavanje :
  iznos koji budući poduzetnik treba da pokrije svoje osobne troškove, ne računajući priljev novca iz drugih izvora osim njegovog obrta/poduzeća sljedećih 12 mjeseci. Troškovi pokretanja poduzeća predstavljaju iznos koji je potreban budućim poduzetnicima prije pokretanja posla.
 • Troškove pokretanja poslovanja možemo podijeliti na: :
  fiksne i varijabilne troškove. Fiksni troškovi: troškovi koje budući poduzetnik ima i ne ovise o proizvedenim proizvodima ili pruženim uslugama. Varijabilni troškovi: troškovi izravno povezani s poslovanjem.
 • Financijski plan:
  je plan potrošnje poslovanja na temelju prihoda i rashoda za određeno razdoblje (mjesec, kvartal, godinu). Identificira raspoloživi kapital, procjenjuje potrošnju i pomaže predvidjeti prihod. To je pomoć u planiranju poslovnih aktivnosti i služi za postavljanje financijskih ciljeva.
 • Sastavni dijelovi financijskog plana jesu:
  Procijenjeni prihod, Fiksni trošak, Varijabilni trošak, Jednokratni trošak, Novčani tok, Planirani financijski rezultat.
 • Financiranja i prikupljanja sredstava :
  Mogući načini financiranja i prikupljanja sredstava jesu vlastiti novac, obitelj i prijatelji, crowdfunding, anđeli investitori, banke / kreditne linije, potpore.
 • Pogleda sve uvjete


Partneri

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img