Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Изграждане на предприемачески капацитет за спорт

Терминологичен речник

Анализ на конкуренцията

трябва да проучим целевата аудитория и текущия пазар и как да създадем предимство пред конкурентите ни;

Бизнес идеята

Бизнес идеята е първоначална идея как да се създаде нещо ново, да се подобри съществуващото или да се реши по-добре проблем или потребност по начин, който ще генерира стойност за потребителите, което може да доведе до създаване на предприятие.

Бизнес моделът

Бизнес моделът е концепция, която определя как един бизнес създава, доставя и улавя стойност, т.е. обяснява основната логика на това как работи един бизнес.

Брейнсторминг

Брейнсторминг е комбинация от техники, предназначени да помогнат на участниците да излязат от традиционните модели на мислене и да нови идеи и творчески решения.

Бюджет за оцеляване

сумата, с която бъдещият предприемач трябва да покрие личните си разходи, без да се брои притока на пари от източници, различни от неговият бизнес за следващите 12 месеца. Началните разходи представляват сумата, необходима на бъдещите предприемачи да започнат този бизнес.

Валидирането

е процес на намаляване на несигурността при преследване на идеи, които изглеждат страхотно на теория, но няма да работят в действителност.

Видео настройки

начинът, по който са организирани или подредени видеоклиповете

Декларация за работа

Официален документ, изготвен по време на завършване на идеите на проекта, който очертава планираните дейности и очакваните резултати.

Дизайнерското мислене

Дизайнерското мислене е творческият и систематичен подход към решаването на проблеми чрез поставяне на потребителя/клиента в центъра на изживяването.

Заинтересована страна

Всяка организация, институция и/или физическо лице, които са засегнати или могат да окажат влияние върху развитието и успеха на проекта.

Идентичност

забележим елемент на марката, чрез който аудиторията може да я разграничи от конкуренцията

Име на домейн

Домейнът е уникалното име, дадено на уебсайт, така че всеки потребител да може да го намери.

Иновацията

Иновацията е комерсиализацията на една идея (способността да се създава стойност чрез нови идеи и подобрени решения).

Конструктивен конфликт

това включва ангажиране на членовете на вашия екип в процеса на вземане на решения.

Корпоративна идентичност

това е визуалната идентичност на конкретна марка.

Лого

индивидуалност на марката;

Маркетинг

Маркетингът е процесът, чрез който компаниите ангажират клиенти, изграждат силни взаимоотношения с клиентите и създават стойност за клиентите, за да уловят стойност от клиентите в замяна.

Маркетингов микс

начинът, по който специалистите по маркетинг генерират информираност за продукта/услугата и пускат своят продукт на крайния пазар, като определят мащаб/естество/обхват на: • Продукт; • Цена; • Място; • Промоция; • Човешки ресурси; • Процес; •Физическо доказателство; • Партньорство.

Маркетингов план

официален документ приложен към бизнес плана – описващ много точно цялостните маркетингови стратегии на една организация.

Минимално жизнеспособен продукт

Минимално жизнеспособен продукт е продукт с основни характеристики, но достатъчно, за да привлече вниманието на потребителите.

Невербална обратна връзка

Настройката за невербална обратна връзка позволява на участниците да използват икони, за да комуникират с домакина на срещата и участниците, без да прекъсват класа.

Пазарна концентрация

често се приема като много надежден индикатор за измерване на „конкурентоспособността“ на даден пазар, като функция и броя на фирмите, работещи на даден пазар.

План за управление на проекта – ПУП

Официален документ, изготвен непосредствено преди стартирането на проекта. Уточнява дейностите, включени в Декларацията за работа и предоставя ясни насоки за това как задачата трябва да бъде изпълнена, от кого и кога.

Предприемачеството

Предприемачеството е процес, при който възможността се идентифицира, оценява и използва.

Презентация

трябва да бъде фокусирана върху определена аудитория, в повечето случаи клиентите на марката.

Промоционален микс

включва серия от елементи и стратегии, избрани от предприемачи/маркетингови специалисти за увеличаване на видимостта на предлагането на фирми, като например: • Директен маркетинг; • Лични продажби; • Спонсорство; • Продуктово позициониране; • Излъчване; • И т.н.

Самолидерство

Този термин описва процес на само влияние, чрез който хората могат и постигат самонасочването и самомотивацията, необходими за изпълнение на техните задачи и работа

Стратегии за възнаграждение

Те са предназначени да създадат ситуации, в които човек е мотивиран или възнаграден от приятни аспекти на задачата или дейността.

Стратегии за конструктивни мисловни модели

те са предназначени да улеснят формирането на конструктивни мисловни модели и обичайни начини на мислене, които могат да повлияят положително на представянето.

Стратегии, фокусирани върху поведението

тези стратегии се стремят да помогнат на индивида да повиши самосъзнанието си, за да улесни управлението, особено управлението на необходими, но често неприятни задачи. В света на предприемачеството често ще прекарвате много време в извършване на досадни задачи, за да постигнете нужните резултати.

Стратегия Син Океан

Стратегия Син Океан е едновременното преследване на диференциация и ниски разходи за отваряне на ново пазарно пространство и създаване на ново търсене. Става дума за създаване и улавяне на неоспоримо пазарно пространство, като по този начин се прави конкуренцията незначима.

Стратегия за брандиране и брифинг

това е идентификация на вашата марка

Управление на проекти

Управлението на проекти е прилагането на процеси, методи, умения, знания и опит за постигане на конкретни цели на проекта.

Фасилитаторът

Фасилитаторът е човек или група хора, които помагат на другите да изпълняват определени задачи или процеси по ефективен начин.

Финансовият план

Финансовият план е план за бизнес разходи на базата на приходи и разходи за определен период (месец, тримесечие, година). Идентифицира наличния капитал, оценява потреблението и помага за прогнозиране на приходите. Той е помощно средство при планирането на бизнес дейности и служи за определяне на финансови цели.

начини за финансиране и набиране на средства

Възможни начини за финансиране и набиране на средства са собствени средства, семейство и приятели, краудфандинг, инвеститори, банки/кредитни линии.

финансовия план

Компонентите на финансовия план са: Прогнозни приходи, Постоянни разходи, Променливи разходи, Еднократни разходи, Паричен поток, Планиран финансов резултат.

постоянни и променливи разходи

Разходите за стартиране на бизнес могат да бъдат разделени на: постоянни и променливи разходи. Постоянни разходи: разходи, които бъдещият предприемач има и не зависят от произведените продукти или предоставяните услуги. Променливи разходи: разходи, пряко свързани с бизнеса.

Kлючов показател за ефективност КПЕ

KПЕ е контролна променлива, на която мениджърите разчитат, за да сравнят текущи и планирани резултати (т.е. броя на заинтересованите страни, достигнати от комуникационните дейности през първите четири месеца от прилагането му).

Wordpress

онлайн система за управление на съдържанието, която ви позволява да създавате и редактирате уебсайт или блог


ПАРТНЬОРИ

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img