Errors

Definition:

това е визуалната идентичност на конкретна марка.

К
о
р
п
о
р
а
т
и
в
н
а
и
д
е
н
т
и
ч
н
о
с
т