Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Entrepreneurial Capacity-building for Sport

Tréning

Financie a ekonomika
Demo video    |   Formulár spätnej väzby    |       Prehrať audio    |   Stiahni obsah:           Hra:


Kľúčové slová

Financie, ekonomika, finančný plán, podnikateľský nápad
Ciele

• Pochopenie finančného plánovania
• Pochopenie základných finančných pojmov
• Znalosť odhadu výdavkov
• Znalosť odhadu príjmov
• Pochopenie finančného plánu a vypracovanie finančného plánu
• Poznanie možných zdrojov financovania a získavania finančných prostriedkov
• Prezentácia vlastného podnikateľského nápadu investorom

PROGNÓZOVANIE ZÁKLADNÝCH NÁKLADOV

Osobný rozpočet na prežitiel Klikni a prečítaj  

Keď športovec ukončí svoju športovú kariéru a chce zistiť, či si môže dovoliť založiť vlastný podnik (a či podnik dokáže pokryť vlastné náklady), musí si vypočítať svoj rozpočet na prežitie. Ide o sumu, ktorú budúci podnikateľ potrebuje na pokrytie svojich osobných výdavkov, pričom sa nepočíta s prílevom peňazí z iných zdrojov ako z jeho podnikania počas nasledujúcich 12 mesiacov. Čistý výsledok predstavuje sumu, ktorú bude musieť mať zarobenú zo zamestnania. Najskôr by si teda mal urobiť výpočty pre domácnosť.

Je dôležité, aby budúci podnikatelia:

• Boli k sebe úprimní a nepodceňovali svoje náklady

• Zahrnuli do výpočtu "luxusné" náklady (výlety, cestovanie, reštaurácie)

 

 

OSOBNÝ ROZPOČET (OSOBNÉ NÁKLADY)

CELKOM

NÁKLADY NA BÝVANIE (NÁJOMNÉ, PÔŽIČKA)

 

POPLATKY (VODA, ELEKTRINA, ODPAD,...)

 

JEDLO A POTRAVINY

 

NÁKLADY NA ÚDRŽBU DOMÁCNOSTI

 

NÁKLADY NA POISTENIE (OSOBNÉ A DOMÁCNOSTI)

 

NÁKLADY NA TELEFÓN (SÚKROMNÉ)

 

OBLEČENIE, OBUV

 

NÁKLADY NA TELEVÍZIU A INTERNET

 

VYCHÁDZKY (JEDLO A NÁPOJE, KINO, DIVADLO, ŠPORTOVÉ PODUJATIA)

 

NÁKLADY NA AUTO (PALIVO, ÚDRŽBA)

 

DARČEKY

 

ÚSPORY/ŠETRENIE

 

OSTATNÉ NÁKLADY

 

 1. CELKOVÉ NÁKLADY

 

PRÍJMY (OČAKÁVANÉ, NIE Z PODNIKANIA)

 

PRÍJMY PARTNEROV

 

OSTATNÉ PRÍJMY

 

 1. CELKOVÉ PRÍJMY

 

CELKOVÉ PRÍJMY DOMÁCNOSTI (B-A)

 

Počiatočné náklady – náklady na založenie podnikaniaKlikni a prečítaj  

Počiatočné náklady predstavujú sumu, ktorú si budúci podnikatelia musia pripraviť pred začatím podnikania. Počiatočné náklady môžu zahŕňať potrebný majetok, vybavenie a nástroje. Počiatočné náklady možno rozdeliť na fixné a variabilné náklady.

Fixné náklady: náklady, ktoré má budúci podnikateľ a ktoré nezávisia od množstva vyrábaných výrobkov alebo poskytnutých služieb.

Variabilné náklady: náklady priamo súvisiace s podnikaním (objemom výrobkov alebo poskytnutých služieb)

Najdôležitejšia otázka, ktorú si musí budúci podnikateľ položiť znie:

Koľko peňazí musím investovať na založenie vlastného podniku?

NÁKLADY PODNIKANIA

 

POČIATOČNÉ ZÁSOBY

 

PRENÁJOM

 

NÁKLADY NA ENERGIE (PLYN, ELEKTRINA, VODA)

 

NÁKLADY NA INTERNET A TELEFÓNNE LINKY

 

ÚDRŽBA MAJETKU A ZARIADENÍ (RENOVÁCIA)

 

POISTENIE

 

POŠTOVNÉ A KANCELÁRSKE POTREBY (MEMORANDUM, VIZITKY)

 

MARKETING

 

CESTOVNÉ NÁKLADY

 

ODBORNÉ SLUŽBY (ÚČTOVNÍK, PRÁVNIK)

 

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (NÁKUP NEHNUTEĽNOSTÍ, ZARIADENÍ, STROJOV, NÁBYTKU)

 

POPLATKY BANKÁM

 

SPLÁTKY ÚVERU/LEASINGU

 

CELKOM POTREBNÉ

 

 

 

FINANČNÝ PLÁN

Úvod do základných finančných pojmov - Výnosy/náklady, príjmy/výdavky, zisk/strata/výsledok hospodáreniaKlikni a prečítaj  

Finančný plán je plán hospodárenia podniku založený na výnosoch a nákladoch za určité obdobie (mesiac, štvrťrok, rok). Identifikuje dostupný kapitál, odhaduje spotrebu a pomáha predvídať príjmy. Je pomôckou pri plánovaní podnikateľských aktivít a slúži na stanovenie finančných cieľov. Zložky finančného plánu sú: odhadované príjmy, fixné náklady, variabilné náklady, jednorazové náklady, peňažné toky, plánovaný výsledok hospodárenia.

Pri zakladaní nového podniku môže byť zostavenie prvého finančného plánu výzvou, ale je to dobrá skúsenosť a dobrý spôsob, ako pochopiť svoje podnikanie. Tu sú základné zložky takéhoto plánu.

1. Odhadované výnosy

Ide o peniaze, ktoré očakávate, že vaša firma zarobí na predaji tovaru a služieb. Odhadované príjmy sa skladajú z dvoch hlavných zložiek: prognózy predaja a odhadovaných nákladov na predaný tovar alebo poskytnuté služby. Je dôležité zostať realistom, aby ste sa vyhli nadhodnoteniu príjmov.

2. Fixné náklady

Ak vaša spoločnosť pravidelne platí rovnakú sumu za určitý náklad, ide o fixný náklad. Príkladmi fixných nákladov sú nájomné za budovy, poplatky za komunálne služby, mzdy zamestnancov, online služby, účtovné služby a poistné. Zahrnutie týchto nákladov do finančného plánu je dôležité, aby ste mohli vyčleniť presnú sumu peňazí potrebnú na ich pokrytie.

3. Variabilné náklady

Ide o náklady na tovar alebo služby, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od úspešnosti vášho podnikania. Predpokladajme napríklad, že máte na trhu výrobok, ktorý je čoraz populárnejší. Ďalšia vec, ktorú by ste chceli urobiť, je vyrábať viac tohto výrobku. Náklady na suroviny potrebné na výrobu, distribučné kanály používané na dodávanie výrobku a pracovná sila vo výrobe sa budú meniť s tým, ako budete zvyšovať výrobu, takže všetky takéto náklady sa budú považovať za variabilné náklady.

4. Jednorazové náklady

Ide o jednorazové neočakávané náklady, ktoré môžu vašej firme vzniknúť v ktoromkoľvek roku. Keďže tieto náklady je ťažké predvídať, neexistuje žiadny konkrétny spôsob, ako ich odhadnúť. Je však rozumné vyčleniť si na túto kategóriu určité finančné prostriedky, aby ste boli pripravený.

5. Peňažné toky

Systematizovaná prezentácia príjmov a výdavkov peňazí za určité časové obdobie. Príjmom sa rozumie prílev peňazí z predaného tovaru alebo poskytnutých služieb, ktorý vzniká v čase prijatia peňazí na podnikateľský účet. Výdavkami sa rozumie úbytok peňazí z nakúpeného tovaru alebo objednaných služieb, ktorý vzniká v čase úbytku peňazí z podnikateľského účtu.

6. Plánovaný výsledok hospodárenia

Poslednou zložkou finančného plánu je údaj, ktorý získate odpočítaním odhadovaných nákladov od výnosov.

Vytvorenie vlastného finančného plánuKlikni a prečítaj  

Finančný plán je plánom pre vaše podnikanie. Pomáha vám predvídať peňažné toky, identifikovať oblasti, ktoré je potrebné zlepšiť, a hladko riadiť vaše podnikanie. Úspešné spoločnosti investujú veľa času a úsilia do realistického finančného plánovania, pretože je to účinný spôsob, ako sledovať, ako dobre spoločnosť dosiahla svoje ciele. Buďte preto pri hodnotení realistický!

Vytvorenie finančného plánu môže byť pre nové spoločnosti veľkou výzvou, pretože neexistujú žiadne predchádzajúce údaje, ale s určitými odhadmi založenými na výkonnosti konkurentov a pochopením zložiek plánu je možné dokončiť prvý finančný plán a získať dobrú predstavu do budúcnosti. Preto preskúmajte konkurenciu!

Pozrite si video 5 dôvodov, prečo potrebujete finančný plán:

 

Vyplňte tabuľku plánovaných výnosov a nákladov.

 

POPIS

SUMA

ODHADOVANÉ VÝNOSY

Tržby z predaja výrobkov a/alebo poskytnutých služieb

 

Príjmy z grantov, dotácií

 

Pridajte ostatné výnosy

 

 1. CELKOVÉ VÝNOSY

 

FIXNÉ NÁKLADY

Prenájom obchodných priestorov

 

Platy zamestnancov

 

Plyn / elektrina / voda

 

Telefón / internet

 

Poštovné a kancelárske potreby

 

Poplatky za odborné služby

 

Bankové poplatky / úrokové sadzby

 

Pridajte ďalšie náklady

 

II. A CELKOVÉ FIXNÉ NÁKLADY

 

VARIABILNÉ NÁKLADY

Náklady na suroviny a materiál

 

Náklady na energie vzniknuté zvýšením výroby

 

Náklady na prácu vzniknuté zvýšením výroby

 

Pridajte ďalšie náklady

 

II. B CELKOVÉ VARIABILNÉ NÁKLADY

 

JEDNORAZOVÉ NÁKLADY

Pridajte jednorazové neočakávané náklady

 

II. C CELKOVÉ JEDNORAZOVÉ NÁKLADY

 

II. NÁKLADY SPOLU (II. A + II. B + II. C)

 

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA (VÝNOSY – NÁKLADY (I.-II.))

 

 

 

Je dôležité zahrnúť do finančného plánu systematickú prezentáciu peňažných príjmov a výdavkov, t. j. peňažných tokov. Preto je potrebné určiť rozdiel medzi príjmami a výnosmi a výdavkami a nákladmi.

Aký je rozdiel medzi príjmom a výnosom? Výnos je hodnota predaného tovaru alebo poskytnutých služieb, ktorá vzniká pri predaji tovaru alebo služieb. Príjem je prílev peňazí z predaného tovaru alebo poskytnutých služieb, ktorý vzniká v čase prijatia peňazí na podnikateľský účet. Základný rozdiel je teda v okamihu, pričom nemusia nastať v rovnakom čase.

Aký je rozdiel medzi výdavkom a nákladom? Náklad je akýkoľvek výdavok súvisiaci s výkonom činnosti. Výdavok je úbytok peňazí z nakúpeného tovaru alebo objednaných služieb, ku ktorému dochádza v čase úbytku peňazí z podnikateľského účtu. Základný rozdiel je teda v okamihu, pričom nemusia nastať v rovnakom čase.

Pozrite si video o peňažných tokoch: https://www.investopedia.com/terms/o/operatingcashflow.asp

Zostavte svoje peňažné toky!

Odhad inkasa z fakturovaného tovaru alebo služieb (výnosy)

Fakturačný mesiac

Suma

 1. mesiac

 

 1. mesiac

 

 1. mesiac

 

 1. mesiac

 

 1. mesiac

 

 1. mesiac

 

 

Zohľadnite vyššie uvedené náklady a určte výšku mesačných nákladov.

Názov výdavkov

Mesačná suma

Platy zamestnancov

 

Prenájom

 

Telefón a internet

 

Poštovné a kancelárske potreby

 

Poplatky za odborné služby

 

Bankové poplatky

 

 

Vyplňte tabuľku peňažných tokov

POPIS

Pred začatím podnikania

1. mesiac

2. mesiac

3. mesiac

4. mesiac

5. mesiac

6. mesiac

1.Príjmy

 

 

 

 

 

 

 

Účtovaný predaj

 

 

 

 

 

 

 

Základné imanie

 

 

 

 

 

 

 

Ostatné príjmy - granty...

 

 

 

 

 

 

 

1. CELKOVÉ PRÍJMY

 

 

 

 

 

 

 

2.Výdavky

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Variabilné náklady

 

 

 

 

 

 

 

Materiál / zásoby

 

 

 

 

 

 

 

Platy zamestnancov

 

 

 

 

 

 

 

Iné

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Celkové variabilné náklady

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Fixné náklady

 

 

 

 

 

 

 

Poplatok za založenie podniku

 

 

 

 

 

 

 

Platy zamestnancov

 

 

 

 

 

 

 

Prenájom

 

 

 

 

 

 

 

Telefón a internet

 

 

 

 

 

 

 

Poštovné a kancelárske potreby

 

 

 

 

 

 

 

Poplatky za odborné služby

 

 

 

 

 

 

 

Bankové poplatky

 

 

 

 

 

 

 

Reklama a marketing

 

 

 

 

 

 

 

Poistenie

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Celkové fixné náklady

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Osobný rozpočet na prežitie (tabuľka na začiatku)

 

 

 

 

 

 

 

2. CELKOVÉ VÝDAVKY (2.1.+.2.2.+2.3.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALÝZA PEŇAŽNÝCH TOKOV

 

 

 

 

 

 

 

Čisté peňažné toky (1-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

SPÔSOBY FINANCOVANIA / ZÍSKAVANIA FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV

Možné spôsoby financovania a získavania finančných prostriedkov: vlastné peniaze, rodina a priatelia, crowdfunding, anjelskí investori, banky/úverové linky, grantyKlikni a prečítaj  

Aké sú možné spôsoby financovania a získavania finančných prostriedkov?

VLASTNÉ PENIAZE - ak budúci podnikateľ pred začatím podnikania investoval do svojho podniku značnú sumu nákupom zariadenia alebo podobne, táto investícia by sa mala zaznamenať v obchodných knihách.

RODINA A PRIATELIA - budúcemu podnikateľovi môže pomôcť rodina a priatelia tým, že mu požičajú alebo investujú do podniku.

CROWDFUNDING (financovanie davom) - je skvelý nástroj na získavanie finančných prostriedkov na začatie nového podnikania prostredníctvom skupín malých investorov s menšími obmedzeniami. K dispozícii je mnoho crowdfundingových platforiem, napríklad kickstarter.com, indiegogo.com, funderbeam.com, crowdcube.com.

Crowfunding v športe: https://makeachamp.com/, https://www.impactguru.com/sports-crowdfunding (revolúcia v sponzoringu v športe; pre podnikateľov, ktorých činnosť súvisí s organizovaním športových aktivít, zastupovaním športovcov... ako je hlavná činnosť firmy Sportspot - viac informácií nájdete v Prípadovej štúdii Endurance Fínsko Sportspot alebo Sonogrupa d.o.o. - viac informácií nájdete v Prípadovej štúdii Endurance Chorvátsko Sonogrupa d.o.o.)

ANJELSKÍ INVESTORI - vo fáze, keď už budúci podnikateľ predpokladá riadny príjem, môže získať prístup k anjelským investorom, ktorí ako jednotlivci alebo skupiny jednotlivcov môžu poskytnúť kapitál na rozbeh jeho podnikania výmenou za vlastníctvo alebo kapitálový podiel.

BANKY / ÚVEROVÉ LINKY - banka môže budúcemu podnikateľovi poskytnúť kontokorentný úver, ktorý by sa nemal použiť na financovanie alebo nákup zariadenia alebo obchodných priestorov, ale mal by sa použiť na pokrytie akýchkoľvek prevádzkových nákladov. Preto sa kontokorentný úver zvyčajne poskytuje na určité obdobie a budúci podnikateľ by mal starostlivo sledovať svoje každodenné finančné potreby.

Bankový úver možno použiť aj na nákup kapitálového vybavenia, obchodných priestorov a menej ako prevádzkový kapitál. Úver sa považuje za dlhodobú investíciu do podnikania, spláca sa v dohodnutých mesačných splátkových termínoch a za obdobie splácania sa platí úrok a poplatok za spracovanie žiadosti o úver.

GRANTY (PODPORA VLÁDY, MESTA, OBCE) - niektoré krajiny, mestá a obce majú programy na pomoc podnikateľom, ktoré môžu spolufinancovať náklady na vybavenie, obchodné priestory, príspevky, marketing alebo prideliť finančné prostriedky na samostatnú zárobkovú činnosť. Tento zdroj financovania nie je štandardizovaný a závisí od štátu, mesta, obce.

 

ZDROJ FINANCOVANIA

ÁNO / NIE

VYSVETLENIE

VLASTNÉ PENIAZE

 

 

RODINA A PRIATELIA

 

 

CROWDFUNDING

 

 

ANJELSKÍ INVESTORI

 

 

BANKY / ÚVEROVÉ LINKY

 

 

GRANTY (PODPORA VLÁDY, MESTA, OBCE)

 

 

 

 

 

 

 

Prezentácia podnikateľského nápadu investorom / bankámKlikni a prečítaj  

Prezentácia podnikateľského nápadu investorom/bankám je prenosom informácií a musí byť jasná a jednoducho štruktúrovaná v závislosti od toho, komu a akým spôsobom ju podnikateľ prezentuje. V tejto prezentácii sa kladie dôraz na informácie, na základe ktorých by mali investori prijať investičné rozhodnutie. Môže mať formu prezentácie alebo písomnú formu, opisuje podnikateľa a poskytuje podrobný prehľad o jeho podnikaní.

Kľúčové časti:

• Problém, navrhnuté riešenie a pridaná hodnota, ktorú prináša

• Poslanie a vízia

• Veľkosť trhu a trhové príležitosti

• Podnikateľský model a finančné prognózy

• Stratégia vstupu na trh a plánovaný podiel na trhu

• Členovia tímu, ich kvalifikácia a motivácia

• Plán investovania peňazí v časovom rámci

Úloha: Vytvorte prezentáciu svojho podnikateľského nápadu pre investora v .ppt prezentácii.

Dbajte na to, aby ste investorovi predstavili podnikateľský nápad a odpovedali na dôležitú otázku: Prečo by investori mali chcieť investovať peniaze do realizácie vášho nápadu? Uistite sa, že odovzdáte dôležité informácie (postupujte podľa kľúčových častí uvedených vyššie) a dbajte na to, aby bola prezentácia jasná a starostlivo štruktúrovaná.

 

 

 


 Použité zdroje

https://www.addiko.hr/poduzetnici-financijska-pismenost/financijski-plan-sto-je-to-i-zasto-je-vazan/

http://www.efos.unios.hr/upravljanje-marketingom/wp-content/uploads/sites/224/2013/04/4_izvjestaj-o-novcanom-tijeku.pdf

https://www.efzg.unizg.hr/UserDocsImages/RAC/hpercevic/financijsko_racunovodstvo/Izvje%C5%A1taj%20o%20nov%C4%8Danim%20tokovima.pdf
Súvisiaci tréningový materiálSúvisiace pojmy

 • Rozpočet na prežitie:
  suma, ktorou by mal budúci podnikateľ pokryť svoje osobné výdavky, pričom sa nepočíta s prílevom peňazí z iných zdrojov ako zo živnosti/podniku na nasledujúcich 12 mesiacov. Počiatočné náklady predstavujú sumu, ktorú budúci podnikateľ potrebuje pred začatím podnikania.
 • Fixné a variabilné náklady:
  Náklady na začatie podnikania možno rozdeliť na fixné a variabilné náklady. Fixné náklady sú náklady, ktoré má budúci podnikateľ a ktoré nezávisia od množstva vyrábaných výrobkov alebo poskytovaných služieb. Variabilné náklady sú náklady priamo súvisiace s podnikaním (objemom výrobkov alebo poskytnutých služieb).
 • Finančný plán:
  Finančný plán je plán hospodárenia podniku založený na výnosoch a nákladoch za určité obdobie (mesiac, štvrťrok, rok). Identifikuje dostupný kapitál, odhaduje spotrebu a pomáha predvídať príjmy. Je pomôckou pri plánovaní podnikateľských aktivít a slúži na stanovenie finančných cieľov.
 • Súčasti finančného plánu :
  Súčasťou finančného plánu sú: odhadované výnosy, fixné náklady, variabilné náklady, jednorazové náklady, peňažné toky, plánovaný finančný výsledok.
 • Možné spôsoby financovania:
  Možné spôsoby financovania a získavania finančných prostriedkov sú vlastné peniaze, rodina a priatelia, crowdfunding, anjelskí investori, banky/úverové linky, granty.
 • Pozri všetko


Partneri

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img