Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Entrepreneurial Capacity-building for Sport

Tréning

Vytváranie a udržanie hodnoty pre zákazníkov: komplexný úvod do marketingu pre začínajúcich športových podnikateľov
Demo video    |   Formulár spätnej väzby    |       Prehrať audio    |   Stiahni obsah:           Hra:


Kľúčové slová

Marketing; hodnota; Výkon; Obchodná činnosť; trhu
Ciele

Pomocou tohto modulu je našim cieľom uľahčiť študentom pochopenie marketingu a série odporúčaní, ktoré priamo súvisia s odbornosťou v tejto disciplíne, ako napríklad:
• Definovať dlhodobé komunikačné stratégie
• Zapojiť externú verejnosť
• Vytvárať a udržiavať hodnotu pre vlastnú značku
• Vytvoriť si pozitívnu povesť
• Zachytávať potreby a príležitosti z vonkajšieho prostredia
• Definovať stratégie pozície na trhu
• Načrtnúť užívateľsky príjemný a ľahko pochopiteľný marketingový plan

Vytváranie a uchovávanie hodnoty

Vytváranie a uchovávanie hodnotyKlikni a prečítaj  

V podnikaní je koncept hodnoty veľmi flexibilný a môže mať rôzne interpretácie:

 • Hodnota ako MNOŽSTVO – množstvo niečoho vyprodukovaného, vykonaného, dosiahnutého atď. v danom období, aj z hľadiska investovaného času.
 • Hodnota ako KVALITA – kvalitatívne štandardy danej veci vygenerovanej v danom období, aj z hľadiska investovaného času.
 • Hodnota ako VÝSTUP – hmatateľné, viac-menej konkrétne výstupy, ako napr. produkt, služba alebo stratégia.
 • Hodnota ako VÝSLEDOK – vplyv(y), ktorý generuje VÝSTUP(y), výhody, ktoré prichádzajú v tvaroch a formách, napríklad: lepšia odbornosť, vyššia ziskovosť a konkurencieschopnosť, povedomie trhu o našej ponuke atď.
 • Hodnota ako VÝNOSY (R) – teda cena (P) * množstvo (Q) daného produktu/služby umiestnenej na trhu.
 • Hodnota ako ZISK (∏) – teda výnosy (R) – náklady (C), napr. mzdy a odmeny.
Hodnotová rovnicaKlikni a prečítaj  

V širšom zmysle je hodnota podnikania založená na troch kľúčových pilieroch:

 

Referenčný sociálno-ekonomický kontext

Vzťahuje sa na celkový rozsah javov, ktoré môžu mať vplyv na váš podnikateľský nápad. Technológie a trendy na trhu predstavujú dva z najvplyvnejších trendov, ktoré (ašpirujúci) podnikatelia skúmajú pri navrhovaní a rozširovaní svojho podnikateľského nápadu.

Vo všeobecnosti sa tento rozmer vzťahuje aj na:

 • Konkurentov – ich silné a slabé stránky

 • Zákazníkov – skutočných a potenciálnych

 

Vzhľadom na typický rozsah a zameranie podnikateľských nápadov súvisiacich so športom je relatívne jednoduchšie nájsť špecifické segmenty trhu s vysokými ziskovými maržami. Klienti športového priemyslu sú v porovnaní s inými zákazníkmi:

 • Veľmi dobre informovaní

 • Majú tendenciu združovať sa v (online) komunitách

 • Zoskupujú sa v dobre rozpoznateľných segmentoch

 • Majú vyšší potenciál míňania

 

Spracovanie vstupov

Proces vytvárania hodnoty spadá do rámca, ktorý je spoločný pre všetky podniky.

Je to takto definovaný model IPO:

→ Vstup (Input)

      → Proces (Process)

          → Výstup (Output)

 

 

V štúdiách o podnikaní sa pokúšame považovať marketing za aktivity definované ako primárne: také, ktoré primárne prispievajú k osloveniu konečného zákazníka a generovaniu výnosov. (pozn. interpretácia založená na Porterovom hodnotovom reťazci: Konkurenčná výhoda, 1985, str. 87).

 

Ľudia

V prípade ľudí hovoríme o:

 • Internej pracovnej sile – jej znalostiach, odbornosti, zručnostiach a kompetenciách – t.j. tí, vďaka ktorým sa veci dejú! (pozn. na rozdiel od marketingu spadajú ľudské zdroje a riadenie ľudí pod tzv. podporné aktivity – nástroje na bezproblémovú implementáciu primárnych funkcií)

 • Externé zainteresované strany – záujmové skupiny a vo všeobecnosti ktokoľvek, kto by mohol mať záujem o aktivity nášho podniku

 

…o čom je teda marketing?

…o čom je teda marketing?Klikni a prečítaj  

Táto časť tréningového modulu je venovaná tomu, aby účastníkom predstavila to, čo máme na mysli v podnikateľskom kontexte keď hovoríme o marketingu.

Všeobecne povedané, ľudia majú „akúsi“ predstavu o tom, čo je marketing, keďže sa bežne spája s propagáciou, reklamou a komunikáciou. Aj keď je to technicky pravda, ide o veľmi obmedzené a redukujúce vnímanie marketingu a jeho zameraní…

 

Dve významné definícieKlikni a prečítaj  

Akákoľvek aktivita/úloha/úsilie/iniciatíva formálne zameraná na podnietenie záujmu zákazníkov možno zámerne považovaná za „marketing“. Definícia marketingu ako taká pokrýva oveľa väčšiu oblasť záujmu, ktorá zahŕňa nielen komunikáciu a propagáciu, ale ide omnoho ďalej.

V kontexte tohto tréningového modulu sú naše obľúbené definície nasledovné:

 • Americká marketingová asociácia (AMA):

[Marketing je] činnosť, súbor inštitúcií a procesov na vytváranie, komunikáciu, doručovanie a výmenu ponúk, ktoré majú hodnotu pre zákazníkov, klientov, partnerov a spoločnosť ako celok.

 • Philip Kotler (mnohými považovaný za jedného z najvýznamnejsích marketingových expertov na svete):

[Marketing je] proces, ktorým sa spoločnosti zapájajú do interakcie so zákazníkmi, budujú si s nimi silné vzťahy a vytvárajú hodnotu pre zákazníkov s cieľom získať hodnotu od zákazníkov na oplátku.

Je dôležité si všimnúť rozdiel medzi týmito dvoma definíciami: Marketingová definícia AMA je veľmi trhovo orientovaná a zahŕňa širokú škálu aktivít a úloh zameraných na uspokojenie nielen spokojnosti zákazníkov, ale aj občianskej spoločnosti a širokej verejnosti. V porovnaní s AMA je Kotlerova definícia oveľa viac zameraná na zákazníka.

Potreby a želania…Klikni a prečítaj  

Bez ohľadu na konkrétne príspevky akademikov a odborníkov z praxe, všetky definície aplikované na marketing sa točia okolo troch základných pilierov:

 

Typy marketingu na základe kontextu, v ktorom podnik pôsobíKlikni a prečítaj  

V závislosti od kontextu a špecifického trhu, na ktorý sa organizácia pozerá, existuje niekoľko marketingových rámcov:

 • Business to Customers (B2C), forma marketingu, na ktorú sme najviac zvyknutí a ktorú poznáme. B2C marketing označuje aktivity a stratégie implementovaných a vykonávaných organizáciou s cieľom osloviť spotrebiteľov produktov a služieb (t. j. obyčajných ľudí).

 • Business to Business (B2B), keď spoločnosti a organizácie sú samy cieľom dodávok iných organizácií (suroviny, služby, vybavenie a stroje atď.).

 • Customer to Business (C2B), tento formát je obrátenou verziou B2C. C2B marketing vždy existoval a nikdy nezanikol. V súčasnosti, v ére influencerov na sociálnych médiách, online recenzií, blogov atď., sa stáva ešte hmatateľnejším a hodnotnejším pre organizáciu. Keď sa ľudia zúčastňujú fokusových skupín, prieskumov, rozhovorov atď., poskytujú podnikom údaje (t. j. služby) veľkých hodnôt, ktoré budú organizácie ďalej spracovávať ako vstupy z trhu.

 • Customer to Customer (C2C), spopularizovaný prostredníctvom e-bay a teraz normalizovaný mnohými online platformami, ktoré svoj podnikateľský model založili na zdieľanej ekonomike. C2C marketing je, keď zákazníci navzájom kupujú tovar/služby prostredníctvom sprostredkovateľa tretej strany.

V praxi je niekoľko významných súvislostí pre podniky pôsobiace na B2B trhoch v porovnaní s B2C. Odlišnosti sú napríklad v:

 1. Dopyte

 2. Objeme nákupu

 3. Počte a koncentrácii zákazníkov

 4. Distribúcii

 5. Vyjednávacej sile

 6. Propagácii a reklame

 7. Iných ovplyvňujúcich premenných

V prípade odvetví súvisiacich so športom je pre B2B a B2C najpravdepodobnejšie, že svoje marketingové aktivity budete orientovať na konečných spotrebiteľov (B2C) alebo maloobchodníkov / iných aktérov výrobného reťazca. Na C2B sa najpravdepodobnejšie budete spoliehať, keď sa stretnete s kampaňami športových influencerov na sociálnych médiách. C2C je marketingový rámec, ktorý sa vzťahuje na podniky zdieľanej ekonomiky – veľmi nezvyčajné (ale nie nemožné) pre odvetvia súvisiace so športom.

Typy marketingu podľa zameraniaKlikni a prečítaj  

Teoretici a odborníci všeobecne uznávajú, že od 30. rokov 20. storočia sa marketing vyvíjal v štyroch odlišných obdobiach. V súčasnosti sme na vrchole tzv. éry „vzťahov“.

ÉRA VÝROBY          →      zameranie na produkt

ÉRA PREDAJA          →      zameranie na značku