Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Entrepreneurial Capacity-building for Sport

Koulutus

Arvon luominen ja säilyttäminen asiakkaille: johdatus markkinointiin aloitteleville urheiluyrittäjille
Demo video    |   Palautelomake    |       Toista ääni    |   Lataa sisältö:           Peli:


Avainsanat

Markkinointi; Arvo; Tuotos; Liiketoiminta; Markkinat
Tavoitteet

Tämän moduulin tavoitteena on helpottaa oppijoiden ymmärrystä markkinoinnista ja tarjota ymmärrystä seuraavista aiheista:

• pitkän aikavälin viestintästrategioiden määritteleminen
• ulkoisen kohderyhmän sitouttaminen
• oman tuotemerkin luominen ja arvon säilyttäminen
• myönteisen maineen luominen
• ulkoisen ympäristön tarpeiden ja mahdollisuuksien havaitseminen
• strategioiden määritteleminen markkinoiden asemoimiseksi
• käyttäjäystävällisen ja helposti ymmärrettävän markkinointisuunnitelman laatiminen.

Arvon luominen ja säilyttäminen

Arvon luominen ja säilyttäminenNapauta lukeaksesi  

Liiketoiminnassa arvon käsite on hyvin joustava, ja sitä voidaan tulkita eri tavoin:

 • Arvo MÄÄRÄNÄ - määrä, joka on tuotettu, saavutettu jne. tietyssä ajassa, myös investoidun ajan suhteen.
 • Arvo LAATUNA - tietyn ajanjakson aikana tuotetun asian laatustandardit, myös investoidun ajan suhteen.
 • Arvo TUOTOKSENA - konkreettiset tulokset, jotka ovat enemmän tai vähemmän konkreettisia tuotteita, palveluja tai strategioita.
 • Arvo TULOKSENA - vaikutus/vaikutukset, joka/jotka syntyvät TUOTOKSEN perusteella, hyötyjä, jotka ilmenevät esimerkiksi seuraavissa muodoissa: parempi asiantuntemus, parempi kannattavuus ja kilpailukyky, markkinoiden tietoisuus tarjouksesta, jne.
 • Arvo TULOINA - Markkinoille tuodun tuotteen/palvelun hinta x määrä.
 • Arvo VOITTONA: Tulot - kustannukset eli palkat.
ArvoyhtälöNapauta lukeaksesi  

Laajemmassa mittakaavassa liiketoiminta-arvo rakentuu kolmesta keskeisestä pilarista:

Tietyn ajan ja ajanjakson sosioekonominen konteksti

Sosioekonominen viitekehys

Sillä tarkoitetaan niiden ilmiöiden kokonaislaajuutta, jotka saattavat vaikuttaa liikeideaan. Teknologia ja markkinasuuntaukset ovat kaksi vaikuttavinta suuntausta, joita yrittäjiksi aikovat/ yrittäjät joutuvat tarkastelemaan suunnitellessaan ja skaalatessaan liikeideaansa.

Tämä ulottuvuus viittaa myös seuraaviin:

 • Kilpailijat - vahvuudet ja heikkoudet
 • Asiakkaat - todelliset ja potentiaaliset

Urheiluun liittyvien liikeideoiden tyypillisen koon ja toiminta-alan vuoksi on suhteellisen helppoa löytää erityisiä markkinasegmenttejä, joilla on korkea kannattavuusmarginaali.

Urheilualan asiakkaat (enemmän kuin muilla markkinoilla):

 • ovat erittäin hyvin perillä asioista
 • pyrkivät yhdistymään (verkko)yhteisöihin.
 • klusteroituvat hyvin tunnistettaviin segmentteihin.
 • heillä on suurempi ostopotentiaali.

Panosten käsittely

Arvonmuodostusprosessi kuuluu kaikille yrityksille yhteisen kehyksen piiriin.

Se on niin sanottu IPO-malli tai IPO-kaavio. IPO tulee sanoista

Input (Panos)

                → Process (Prosessi)

                               → Output (Tulos)

 

Liiketalouden opinnoissa markkinointi kuuluu ensisijaisiin (Primary*) toimintoihin: ne edistävät ensisijaisesti loppuasiakkaan tavoittamista ja tulojen tuottamista.

* Tulkinta perustuu Porterin arvoketjuun: Kilpailuetu, 1985, s. 87.

Ihmiset

Ihmisillä viitataan sekä:

 • Sisäiseen työvoimaan* - tietoon, asiantuntemukseen, taitoihin ja osaamiseen.

! Niihin, jotka saavat asiat tapahtumaan!

 • Ulkoisiin sidosryhmiin - eturyhmiin ja yleisemmin kaikkiin, jotka saattavat olla kiinnostuneita yrityksen toiminnasta.

*Markkinoinnista poiketen henkilöstöhallinto kuuluu tukitoimintoihin - se on keskeinen tekijä ensisijaisten tavoitteiden sujuvan toteuttamisen kannalta.

...mistä markkinoinnissa on kyse?

...mistä markkinoinnissa on kyse?Napauta lukeaksesi  

Tässä koulutusmoduulin osassa esitellään, mitä tarkoitetaan markkinoilla liiketoimintaympäristössä.

Yleisesti ottaen useimmiten meillä kaikilla on "jonkinlainen" käsitys siitä, mitä markkinointi on. Se liitetään yleensä myynninedistämiseen, mainontaan ja viestintään. Vaikka tämä on teknisesti totta, on se hyvin rajallinen ja suppea käsitys markkinoinnista ja sen painopisteistä....

Kaksi merkittävää määritelmääNapauta lukeaksesi  

Mitä tahansa toimintaa, tehtävää, toimenpidettä tai aloitetta, jonka tarkoituksena on virallisesti herättää asiakkaiden kiinnostus, voidaan pitää "markkinointina". Markkinoinnin määritelmä kattaa kuitenkin paljon laajemman aihealueen, joka sisältää myös viestinnän ja myynninedistämisen ja menee paljon sitäkin syvemmälle.

Tämän koulutusmoduulin yhteydessä suosimamme viittaukset edustavat seuraavia määritelmiä:

 

 • American Marketing Association (AMA)

määrittelee markkinoinnin olevan toimintaa sekä instituutioiden ja prosessien yhdistelmä. Markkinoilla luodaan, viestitään, toimitetaan ja vaihdetaan tarjontaa, joilla on arvoa asiakkaille, yhteistyökumppaneille, ja yhteiskunnalle.

 

 • Philip Kotler, joka on monien mielestä yksi edustavimmista markkinoinnin asiantuntijoista maailmanlaajuisesti, määrittelee markkinoinnin seuraavalla tavalla:

Markkinointi on prosessi, jonka avulla yritykset sitouttavat asiakkaita, rakentavat vahvoja asiakassuhteita ja luovat asiakkaille arvoa saadakseen itse asiakkailta vastapalveluksena arvoa.

 

Olennaista on huomata näiden kahden välinen ero:

AMA:n markkinoinnin määritelmä on hyvin markkinakeskeinen, ja siihen sisältyy laaja valikoima toimintoja ja tehtäviä, joilla pyritään tyydyttämään asiakkaiden lisäksi myös yhteiskunnan ja suuren yleisön tyytyväisyyttä. Kotlerin määritelmä on AMA:n verrattuna paljon asiakaskeskeisempi.

 

Tarpeet ja vaatimukset…Napauta lukeaksesi  

Näkökulmista riippumatta kaikki markkinointiin sovelletut määritelmät perustuvat kolmeen perusteemaan:

 

Markkinointi eri liiketoiminnan konteksteissaNapauta lukeaksesi  

On olemassa monenlaista markkinointia koskevaa kehystä sen mukaan, millaisessa toimintaympäristössä ja millä markkinoilla organisaatio toimii:

 • Business to Customers (B2C) on parhaiten tunnettu markkinoinnin muoto. B2C-markkinoinnilla tarkoitetaan niitä toimia ja strategioita, joita organisaatio toteuttaa tavoittaakseen tuotteiden ja palveluiden kuluttajat (eli tavalliset kuluttajat).
 • Business to Business (B2B), kun yritykset ja organisaatiot ovat itse muiden organisaatioiden tarjonnan (raaka-aineet, palvelut, laitteet ja koneet jne.) kohteita.
 • Customer to Business (C2B), tämä muoto on B2C:n käänteinen versio. C2B-markkinointia on aina ollut olemassa eikä se ole koskaan hävinnyt käytöstä. Nykyään sosiaalisen median vaikuttajien, verkkoarvostelujen, bloggaamisen jne. tästä on tulossa entistä konkreettisempaa ja arvokkaampaa organisaatiolle. Kun ihmiset osallistuvat kyselytutkimuksiin, haastatteluihin jne., he tarjoavat yrityksille arvokasta tietoa (eli palveluja), jota organisaatiot käsittelevät edelleen markkinoilta saatuina panoksina.
 • Customer to Customer (C2C) eli markkinointi asiakkaalta asiakkaalle. E-Bay teki tästä ilmiöstä suositun. C2C-markkinoinnissa asiakkaat ostavat tavaroita/palveluja toisiltaan kolmannen osapuolen kautta.

Käytännössä B2B-markkinoilla toimiviin yrityksiin kohdistuu joitakin varsin merkittäviä vaikutuksia verrattuna B2C-markkinoihin. Eroja on esimerkiksi seuraavissa:

 1.  Kysyntä
 2.  Ostovolyymi
 3.  Asiakkaiden määrä ja keskittyminen
 4.  Jakelu
 5.  Neuvotteluvoima
 6.  Edistäminen ja mainonta
 7.  Muut vaikutusmuuttujat

Urheiluun liittyvillä toimialoilla B2B- ja B2C-markkinointi kohdistuu todennäköisesti loppukuluttajiin (B2C) tai vähittäiskauppiaisiin / muihin tuotantoketjun toimijoihin. C2B:ssä käytetään sosiaalisen median vaikuttajien kampanjoita. Asiakkaalta asiakkaalle markkinointi (C2C) on urheiluun liittyvillä toimialoilla epätavallisempaa, mutta ei mahdotonta.

 

Markkinoinnin keinot painopisteen perusteellaNapauta lukeaksesi  

Tutkijat ja markkinoinnin asiantuntijat ovat todenneet, että markkinointi on kehittynyt 1930-luvulta lähtien neljän selvästi toisistaan erottuvan aikakauden kautta. Tällä hetkellä ollaan saavuttamassa niin kutsutun "suhteiden" (relationship) aikakauden huippua.

TUOTTEEN aikakausi      →      Painopiste tuotteessa

MYYNNIN aikakausi        →       Painopiste brändissä