Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Entrepreneurial Capacity-building for Sport

Обучение

Създаване и запазване на стойност за клиентите: Основи на маркетинга за мотивирани спортни предприемачи
Промоционално видео    |   Форма за обратна връзка    |       Пуснете аудио    |   Изтегляне на съдържание:           Игра:


Ключови думи

Маркетинг; Стойност; Продукт; Бизнес; Пазар
Приоритети/Цели

С този модул нашата цел е да улесним разбирането на учащите за маркетинга за:

• дефиниране на дългосрочни комуникационни стратегии;
• ангажиране на външна общественост;
• създаване и запазване на стойността на собствената марка;
• създаване на положителна репутация;
• улавяне на нуждите и възможностите от външната среда;
• дефиниране на стратегии за пазарно позициониране;
• очертайте удобен за потребителя и лесен за разбиране маркетингов план.

Създаване и запазване на стойност

Създаване и запазване на стойностКликнете, за да прочетете  

Бизнеса концепцията за стойност е много гъвкава и може да има различни интерпретации:

 • Стойност като КОЛИЧЕСТВО – количеството на нещо произведено, постигнато, достигнато и т.н. за даден период от време;
 • Стойност като КАЧЕСТВО – стандартите за качество на дадено нещо, генерирано за даден период, също и по отношение на инвестирано време;
 • Стойност като РЕЗУЛТАТ – видими резултати, повече или по-малко конкретни като продукт, услуга или стратегия;
 • Стойност като ПРИХОДИ – Цена (P) * Количество (Q) на даден продукт/услуга, пуснат на пазара;
 • Стойност като ПЕЧАЛБА (∏) – R – Разходи (C), т.е. заплати.

 

Уравнение за стойностКликнете, за да прочетете  

В по-широк смисъл, бизнес стойността се формира от три ключови показателя.

Социално-икономически контекст.

Отнася се до цялостния мащаб от явления, които могат да окажат влияние върху вашата бизнес идея. Технологиите и пазарните тенденции представляват две от най-въздействащите тенденции, които предприемачите разглеждат, за да проектират и разширят своята бизнес идея.

Най-общо казано, това измерение се отнася и за:

 • Конкуренти – силни и слаби страни;
 • Клиенти - реални и потенциални.

Поради типичния мащаб и обхват на бизнес идеите, свързани със спорта, е сравнително по-лесно да се намерят конкретни пазарни сегменти с високи маржове на рентабилност. За разлика от друг тип пазари, клиентите на спортната индустрия са:

 • Много добре информирани;
 • Се събират в (онлайн) общности.

 

Обработка на входящи продукти:

Процесът на генериране на стойността попада в рамка, която е обща за целия бизнес.

Това е така нареченият „IPO модел“:

Input – Входящ продукт

             → Process - Процес

                         → Output – Изходящ продукт

В бизнес проучванията се изкушаваме да разгледаме маркетинга сред онези дейности, определени като Основни: принос от първа ръка за достигане до крайния клиент и генериране на приходи.

Човешки ресурси

Под ‘‘Човешки ресурси,, имаме в предвид:

 • Вътрешна работна сила – знания, опит, умения и компетенции;

Тези хора правят нещата да се случват!

 • Външни заинтересовани страни – всеки, който може да има интерес към дейностите на конкретен бизнес.
Какво е Маркетинг?

Какво е Маркетинг?Кликнете, за да прочетете  

Този раздел от обучителния модул е посветен на запознаване на участниците с това, какво е маркетинг!

Най-общо казано, хората имат представа за това какво е маркетинг, тъй като обикновено се свързва с промоция, реклама и комуникация. Въпреки, че технически това е вярно, това е много ограничено възприятие за маркетинга и неговите фокуси.

Две определенияКликнете, за да прочетете  

Всяка дейност/задача/усилие/инициатива, официално насочена към стимулиране на интереса на клиентите, може да се счита за „Маркетинг“.

В контекста на този модул за обучение, нашите дефиниции з са представени от:

 • Американска маркетингова асоциация (AMA)

Маркетингът е дейност, набор от институции и процеси за създаване, комуникация, доставка и обмен на предложения, които имат стойност за клиенти, партньори и обществото като цяло.

 • Филип Котлър – считан от мнозина за един от най-представителните маркетингови експерти в световен мащаб, Маркетингът е процесът, чрез който компаниите ангажират клиенти, изграждат силни взаимоотношения с клиентите и създават стойност за клиентите, за да придобият стойност от клиентите в замяна.

Важно е да забележите разликата между двете:

Маркетинговата дефиниция на AMA е много пазарно ориентирана, включваща широк спектър от дейности и задачи, насочени към задоволяване не само на клиентите, но и на гражданското общество и широката общественост като цяло. В сравнение с AMA, определението на Котлър е по-фокусирано върху клиента.

Нужди и желанияКликнете, за да прочетете  

Независимо от специфичния принос на учени и практици, всички определения, приложими към маркетинга, се въртят около три стълба:

 

Видове маркетинг въз основа на оперативния контекстКликнете, за да прочетете  

В зависимост от оперативния контекст и конкретния пазар, който организацията разглежда, има няколко маркетингови рамки:

 • Бизнес към клиенти (B2C), форма на маркетинг, която е най-популярна и с която сме запознати. B2C маркетингът се отнася до тези дейности и стратегии, прилагани и провеждани от организация, за да достигне до потребителите на продукти и услуги (т.е. обикновения потребител).
 • Бизнес към бизнеса (B2B), когато компаниите и организациите сами са мишени на доставките на други организации (суровини, услуги, оборудване, машини и др.).
 • Клиент към бизнеса (C2B), този формат е обърнатата версия на B2C. C2B маркетинга винаги е съществувал и никога не е излизал от мода. В днешно време, в ерата на влиятелни лица в социалните медии, онлайн ревюта, блогове и т.н., той става още по-осезаем и ценен за организацията. Когато хората участват във фокус групи, анкети, интервюта и т.н., те предоставят на бизнеса данни (т.е. услуги) с големи стойности, които организациите обработват допълнително като входни данни от пазара.
 •  Клиент към клиент (C2C), станал популярен от e-bay и от многобройните онлайн платформи, които превърнаха икономиката на споделяне в свой бизнес модел. C2C маркетинг е, когато клиентите купуват стоки/услуги един от друг, чрез посредник трета страна.

На практика има някои доста значителни последици за бизнеса, работещ на B2B пазари, в сравнение с B2C. Условията на това разграничение са:

 1. Търсене;
 2. Обем на покупките;
 3. Брой и концентрация на клиенти;
 4. Разпределение;
 5. Сила за преговори;
 6. Промоция и реклама;
 7. Други променливи на влияние.

В случай на индустрии, свързани със спорта, за B2B и B2C, най-вероятно е да ориентирате своите маркетингови дейности към крайни потребители (B2C) или търговци на дребно/други участници от производствената верига. В C2B е най-вероятно да разчитате на този вид формула, когато се сблъсквате с кампании в социалните медии на влиятелни лица. C2C е маркетингова рамка, която се прилага за бизнеса на икономиката на споделянето – много необичайно (но не и невъзможно) за индустрии, свързани със спорта.

 

 

Видове фокусиран маркетингКликнете, за да прочетете  

Общоприето от теоретиците и професионалистите е, че от 30-те години на миналия век маркетингът еволюира през четири добре обособени епохи. Така достигаме до кулминацията и пика на така дефинираната ера на „отношения“.

Ера на продукция                  →        фокусирана върху продукт

Ера на продажби                   →        фокусирана върху марката