Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Urheiluyrittäjyyden kehittäminen

Partner

Karelia-ammattikorkeakoulu

Karelia-ammattikorkeakoulu

Hyvä tulevaisuus rakennetaan osaamisella ja asiantuntijuudella. Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana rakentamassa sitä kouluttamalla osaavia ammattilaisia tulevaisuuden työelämän tarpeisiin. Karelia antaa valmiudet, välineet ja asenteen kehittyä huippuosaajaksi. Karelia-ammattikorkeakoulu on myös laadukas, sitoutunut ja ketterä kumppani, joka tekee näkyviä tuloksia. Koulutusaloilla tehdäänkin tiivistä yhteistyötä erilaisissa kehitys- ja tutkimushankkeissa alueen yritysten ja muiden oppilaitosten kanssa.
Karelia-ammattikorkeakoulussa voi opiskella amk-tutkinnon seitsemällä eri koulutusalalla. Karelia tarjoaa 22 tutkintokoulutusohjelmaa, joista viisi on ylempiä amk-tutkintoja. Perustutkinnoista kaksi on englanninkielisiä. Opetusta järjestetään päivätoteutuksena, monimuotototeutuksena sekä verkkotototeutuksena. Monimuotototeutuksessa opiskelu on mahdollista työn ohessa. Verkkototeutuksessa kaikki opiskelu on mahdollista verkon välityksellä.
Kansainvälisyys eri muodoissaan on Karelia-ammattikorkeakoulun jokapäiväistä toimintaa. Kansainvälisyys kiinnittyy opetukseen ja oppimiseen, tutkimus- ja kehittämistoimintaan, osaamisen kehittämiseen ja koulutusvientiin. Karelia tarjoaa laajat kansainvälistymismahdollisuudet opiskelijoille, opettajille ja muulle henkilökunnalle. Kumppaniverkosto muodostuu korkeakouluista ja muista toimijoista ympäri maailmaa.
Karelia-ammattikorkeakoulun toiminta on alkanut vuonna 1992 ja vakinaistettu 1996. Karelia-ammattikorkeakoulu on Joensuun kaupungin omistama osakeyhtiö vuoden 2013 alusta.
Karelia2030
– kestävää elinvoimaa
Tulevalla vuosikymmenellä keskitymme jatkuvan oppimisen ja koulutusperäisen maahanmuuton edistämiseen. Strategisia vahvuusalojamme ovat väljästi asutun alueen hyvinvointipalvelut, älykäs tuotanto ja älykkäät palvelut sekä hiilineutraalit ratkaisut.
Karelia-ammattikorkeakoulun strategia (PDF)
Keskeisiä toimintaympäristömme muutostrendejä ovat työn murros, digitalisaatio, väestön ikääntyminen, ja ilmastonmuutos. Työn murroksen myötä työn organisoituminen, sisällöt, teknologiat, tekemisen tavat ja osaamisvaatimukset muuttuvat. Työllistyminen edellyttää vahvaa koulutuspohjaa, ja työelämän nopeisiin muutoksiin vastaaminen taas jatkuvaa osaamista. Digitalisaatio on keskeinen teknologian ja osaamisen muutosvoima. Työ muuttuu rutiinityöstä tietointensiiviseksi asiantuntijatyöksi ja työn tuottavuusvaatimukset kasvavat. Väestön ikääntyminen ja nuorisoikäluokkien pieneneminen koskettavat koko Suomea. Alueellisesti kattavan korkeakoulutuksen merkitys elinvoiman vahvistajana kasvaa, ja koulutusperäisen maahanmuuton merkitys korostuu. Samalla korostuvat kilpailu opiskelijoista, osaamisesta ja kumppanuuksista. Suomi on sitoutunut olemaan edelläkävijä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Tämä edellyttää suuria ja nopeita muutoksia koko yhteiskunnassa

Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Kareliassa TKI-toimintaa toteutetaan tutkimus- ja kehittämisprojekteina sekä osana opetusta toimeksiantojen, harjoitteluiden tai opinnäytetöiden muodossa. Tavoitteena on vahvistaa alueen elinvoimaa, työllisyyttä ja osaamista sekä kehittää osaamista ja asiantuntijuutta Kareliassa. Keskeisiä kehittämiskumppaneita TKI-toiminnassa ovat yritys- ja elinkeinotoimijat sekä sidosryhmät. Tärkeä osa laadukasta tutkimus- ja kehitystoimintaamme ovat myös kansainvälinen yhteistyö ja kansainväliset verkostot. TKI-toiminnalla vahvistetaan myös opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittymistä sekä työelämän kehittämisosaamista. TKI-toimintaa integroidaan opintojaksoihin, harjoitteluihin, opinnäytetöihin sekä YAMK opintoihin. TKI-toiminnan tuloksia tehdään näkyväksi avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteiden mukaisesti mm. erilaisten tilaisuuksien, tapahtumien, viestintä- ja julkaisutoiminnan avulla.

Website: https://www.karelia.fi/


Kumppanit

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img