Contrast      Aa Resize EN | FI | ES | IT | HR | BG | SK

ENDURANCE
Budovanie podnikateľských kapacít pre šport

Novinky

Dlhodobý dopad a potenciál udržateľnosti projektu ENDURANCE: Budovanie podnikateľských kapacít na posilnenie duálnych kariérnych dráh

Dlhodobý dopad a potenciál udržateľnosti projektu ENDURANCE: Budovanie podnikateľských kapacít na posilnenie duálnych kariérnych dráh

Date: 2022-09-15

Prepojenia medzi športom a podnikaním sú rôznorodé, ale málokedy sú rozpoznávané a využívané. Tieto dve oblasti sa v odbornom vzdelávaní a príprave len zriedka vyskytujú spoločne ako efektívne prepojené oblasti so synergickými väzbami.

Napriek tomu, že mnohé medzinárodné organizácie a verejné orgány uznávajú duálnu kariéru ako formálnu oblasť politického záujmu, údaje zozbierané v rámci partnerstva ENDURANCE - medzinárodnej siete organizácií spolufinancovaných programom Erasmus+ Európskej komisie - potvrdzujú, že táto téma má stále problém získať dynamiku a širšie uznanie na praktickej úrovni.

V mainstreamovej literatúre a médiách možno nájsť množstvo "úspešných príbehov" (napr. bývalých olympionikov, ktorí sa stali úspešnými podnikateľmi v neskoršej fáze svojho života), ale toto množstvo vzorov a prípadových štúdií zatiaľ nie je sprevádzané dostatočným množstvom zdrojov odbornej prípravy a vzdelávania zameraných na motivovanie bývalých športovcov k podnikaniu.

Bohaté poznatky, ktoré partneri zhromaždili počas tohto špecifického cyklu implementácie, boli nápomocné pri tvorbe osnovy, štruktúry a obsahu tréningov projektu ENDURANCE. Výsledky vzdelávania sú navrhnuté tak, aby si študenti a cieľové skupiny osvojili kľúčové základy podnikania a riadenia podniku.

Hoci pedagogická validácia tréningu projektu ENDURANCE dosiahla už takmer 750 ľudí (univerzitní študenti, čerství absolventi, budúci podnikatelia, odborníci a školitelia, zástupcovia siete na podporu podnikania, atď.), na podporu ešte väčšieho škálovania a dlhodobého multiplikačného efektu projektu sú partneri zodpovední za zostavenie dvoch rôznych manuálov (t. j. Usmernenia pre šírenie a Zelená kniha projektu ENDURANCE), ktorých cieľom je poskytnúť kľúčové odporúčania, poznatky, osvedčené postupy a prípadové scenáre, o ktoré sa čitatelia môžu oprieť pri replikácii iniciatív podobných projektu ENDURANCE v rámci svojho ekosystému praxe.

Na základe výsledkov pilotného cyklu projektu ENDURANCE partneri spracovali výsledky testovania a validácie v dokumente, ktorý analyzuje a konsoliduje spätnú väzbu od všetkých cieľových skupín a vypracúva presné usmernenia pre budúce tréningy a školenia. Usmernenia poskytujú podrobnosti o prevádzkových a organizačných aspektoch, ako aj o dynamike vyučovania a učenia.

Dokument poskytuje usmernenia pre školiteľov, odporúčania týkajúce sa štruktúry seminárov, rady, ako kombinovať offline a online obsah, usmernenia týkajúce sa používania platformy OER v zmiešanom vzdelávacom prostredí a kategorizácie tréningu projektu ENDURANCE podľa Európskeho kvalifikačného rámca (EQF).

Skúsenosti z projektu ENDURANCE sa týkajú mnohých rôznych oblastí, ktoré sú predmetom záujmu pri tvorbe verejných politík v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, zamestnateľnosti a inklúzie. Projekt ako taký poskytuje zaujímavé poznatky a dôkazy, ktoré zachytávajú skúsenosti získané pri implementácii v oblasti dynamiky športu a podnikania.
V Zelenej knihe projektu ENDURANCE sú tiež navrhnuté témy na diskusiu s ekosystémom športu a podnikania (zastúpeným organizáciami, poskytovateľmi, systémom podpory, ako aj občianskou spoločnosťou a tvorcami politík). Zelená kniha projektu ENDURANCE predstavuje rad nápadov a ideí o prepojeniach medzi športom a podnikaním, súvisiacich spoločných črtách a vyzýva zainteresované strany (jednotlivcov aj organizácie), aby poskytli svoje názory a informácie, ktorými disponujú.

Cieľom je informovať orgány s rozhodovacími právomocami, ale najmä odborníkov z praxe z troch "svetov" - podnikania, vzdelávania a odbornej prípravy a športu - že operačné prepojenia by sa nemali podceňovať, ale naopak mali by sa zhodnocovať a využívať na rozvoj podnikateľského vzdelávania a športu.

Viac informácií o projekte nájdete na: www.enduranceproject.eu


Partneri

portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img
portfolio img