Založenie podnikania


COU_8_SK  

 Title
Založenie podnikania

 Keywords
Myslenie športovca, podnikateľské charakteristiky, podnikateľský nápad, zdroje nápadov, problém, riešenie, testovanie a validovanie,

 Author
Comenius

 Languages
English

 Objectives/goals
Cieľom tohto vzdelávacieho materiálu je oboznámiť jeho čitateľa s kľúčovými krokmi pri zakladaní podniku v oblasti športu. Po prečítaní tohto vzdelávacieho materiálu by mal čitateľ chápať prepojenie medzi športom a podnikaním, a uvedomiť si, ktoré z vlastností rozvíjaných a kultivovaných prostredníctvom športu sú užitočné aj v podnikaní. Ďalej pochopiť podstatu podnikateľských nápadov, ako aj ich potenciálne zdroje a spôsoby, ako zlepšiť ich generovanie. Čitateľ sa dozvie aj o význame a možných spôsoboch testovania podnikateľských nápadov. Nakoniec sa tiež naučí ako navrhnúť svoj budúci podnikateľský projekt a celkovú logiku jeho fungovania, t. j. vytvárať, poskytovať a zachytávať hodnotu pre svojich zákazníkov, s využitím koncepcie podnikateľského modelu.


 Description
Tento modul sa zaoberá niektorými z najdôležitejších aspektov súvisiacimi so založením podnikania v oblasti športu. Na začiatku je vysvetlené, ktoré z atribútov rozvíjaných a kultivovaných vďaka športu (ako sú zručnosti, vlastnosti a iné prednosti súvisiace so športom) sú užitočné v podnikaní. Potom je vysvetlené, ako vznikajú podnikateľské nápady, aké sú ich kľúčové zložky a ako možno trénovať schopnosť ich generovania. Ďalej je vysvetlená dôležitosť testovania podnikateľských nápadov pred ich skutočným realizovaním. Dôraz je kladený na testovanie a validáciu a vysvetlenie, ako možno testovanie realizovať v praxi. Nakoniec je predstavený podnikateľský model, koncept používaný na objasnenie toho, ako bude podnik fungovať. Súčasťou je aj návod ako vypracovať vlastný návrh podnikateľského modelu.

 Contents in bullet points
1. Založenie podnikania
1.1. Uvedenie do situácie
1.1.1. Od športovca k podnikateľovi
1.1.2. Nápady a príležitosti
1.2. Validácia podnikateľského nápadu
1.2.1. Spôsoby testovania a validácie
1.2.2. Testovanie podnikateľských nápadov v praxi
1.3. Navrhnite a nastavte svoj projekt
1.3.1. Biznis model canvas Contents


 Založenie podnikania

Uvedenie do situácie


  Uvedenie do situácie

Ka鱉dé podnikanie zaína interakciou dvoch hlavných zlo鱉iek - jednotlivca a (podnikate躂ského) nápadu. V tomto vzdelávacom bloku sa budeme zaobera聽 oboma. Ak ste športovec, máte výbornú východiskovú pozíciu sta聽 sa podnikate躂om. Zlepšením svojej schopnosti vníma聽 nápady a príle鱉itosti mô鱉ete tento potenciál alej vyu鱉i聽.  Od športovca k podnikateľovi

Šport a podnikanie rozvíjajú a kultivujú podobné individuálne vlastnosti. Preto sú športovci náchylnejší k podnikaniu, vykazujú vyššiu podnikate躂skú orientáciu a sú zvyajne vybavení vlastnos聽ami, ktoré sa dajú zu鱉itkova聽 aj v oblasti podnikania. Okrem toho, športová kariéra pozitívne ovplyvuje aj alšie aspekty súvisiace s jednotlivcom dôle鱉ité pre podnikanie, ako sú osobné zdroje, medzi躂udské vz聽ahy a siete kontaktov, ako aj sociálne, emocionálne a vodcovské schopnosti.

Vaka systematickému tréningu a zapojeniu sa do športového súperenia si športovci osvojujú mnohé vlastnosti, ktoré sú u鱉itoné a typické pre podnikanie. Patrí k nim nadpriemerná disciplína, vytrvalos聽, vnútorná lokalizácia kontroly, proaktivita, situaná kontrola, potreba úspechu alebo odolnos聽 voi stresu. Tie鱉 si posilujú osobnú odolnos聽 - schopnos聽 zotavi聽 sa alebo sa prispôsobi聽 neúspechu, 聽a鱉kostiam alebo zmenám. Ak si teda prostredníctvom anga鱉ovanosti v športe vypestovali tieto vlastnosti, majú väšiu šancu uspie聽 v mnohých iných oblastiach vrátane podnikania.

Uvedomenie si spoloných znakov medzi športom a podnikaním mô鱉e zohráva聽 dôle鱉itú úlohu, ke stojíte na prahu svojej (alšej) profesionálnej kariéry. Ak ste športovec a vaše profesionálne športové pôsobenie je na konci, h躂adanie podnikate躂ských príle鱉itostí mô鱉e vies聽 k úspešnému 鱉ivotnému štýlu po jeho skonení. Ak ste športový profesionál, podnikanie ponúka atraktívnu mo鱉nos聽, ako zosúladi聽 vašu športovú váše a profesionálne zrunosti so zarábaním si na 鱉ivobytie. A napokon, ak ste amatérsky športovec alebo športovkya, s najväšou pravdepodobnos聽ou ste získali cenné vlastnosti, ktoré by vás sprevádzali pri rozvíjaní vlastného podnikate躂ského projektu. Tak鱉e v ka鱉dom prípade, ak ste vášnivý športovec, podnikanie sa mô鱉e sta聽 vašou novou vášou.  Nápady a príležitosti

Podnikanie je proces, v ktorom sa identifikuje, hodnotí a vyu鱉íva príle鱉itos聽. Schopnos聽 identifikova聽 alebo vytvori聽 a vyu鱉i聽 príle鱉itosti je podstatnou súas聽ou podnikate躂ského správania.

Zaína to podnikate躂ským nápadom - prvotnou myšlienkou, ako vytvori聽 nieo nové, zlepši聽 existujúce alebo lepšie vyrieši聽 problém i potrebu spôsobom, ktorý bude vytvára聽 hodnotu pre pou鱉ívate躂ov, o mô鱉e vies聽 k zalo鱉eniu podnikania. Zdroje potenciálnych podnikate躂ských nápadov sú všade okolo vás a väšina z nich vlastne neodmyslite躂ne závisí od vašich osobných a profesionálnych skúseností a situácií, s ktorými sa stretávate, od vašich sociálnych sietí, miest, ktoré ste navštívili, a vecí, ktoré ste videli, od vašich zá躂ub, vzdelania alebo odborných znalostí. Preto aj vaše športové skúsenosti slú鱉ia ako cenný zdroj podnikate躂ských nápadov

 

Ka鱉dý podnikate躂ský nápad sa skladá z týchto k躂úových zlo鱉iek:

 • Problém (vášho zákazníckeho segmentu) - najvýznamnejšie problémy, ktorým vaši zákazníci elia v súvislosti s vašim podnikate躂ským nápadom
 • Riešenie - riešenie, ktoré poskytujete svojím produktom alebo slu鱉bou
 • Benefity - hodnota a výhody, ktoré vaše riešenie prináša zákazníkom

Dobrou správou je, 鱉e schopnos聽 generova聽 podnikate躂ské nápady sa dá trénova聽. Tu je nieko躂ko tipov:

 • Nikdy sa neprestate ui聽
 • Bute zvedaví a empatickí
 • Sledujte, o sa deje okolo vás
 • Udr鱉ujte a rozvíjajte svoju sie聽 kontaktov
 • Precviujte si nové spôsoby myslenia
 • Pou鱉ívajte špeciálne techniky generovania nápadov

 

 Validácia podnikateľského nápadu


  Validácia podnikateľského nápadu

Mnohí podnikatelia a inovátori realizujú svoje nápady predasne, hoci dávajú zmysel a na papieri vyzerajú skvele. Neskôr zistia, 鱉e v skutonosti mo鱉no a鱉 také skvelé nie sú. Preto je dôle鱉ité overi聽 si svoj podnikate躂ský nápad skôr, ako do jeho realizácie investujete príliš ve躂a asu a prostriedkov.  Spôsoby testovania a validácie

Validácia je proces zni鱉ovania neistoty pri realizácii nápadov, ktoré teoreticky vyzerajú skvele, ale v skutonosti nemusia fungova聽.

Bland, D. J., Osterwalder, A., Smith, A., & Papadakos, T. (2020). Testing business ideas.

 

V prvej fáze, ako je vidie聽 na obrázku vyššie, musíte zisti聽, i je vaše smerovanie správne, otestova聽 základné predpoklady, získa聽 poznatky a potvrdi聽 dôkazmi, 鱉e váš podnikate躂ský nápad s ve躂kou pravdepodobnos聽ou bude fungova聽.

 

 

Ries, E. (2011). The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. Crown Business.

Zostavi聽 - mera聽 - ui聽 sa je cyklus uenia sa a spätnej väzby na zistenie úinnosti produktu, slu鱉by alebo nápadu, a to o najrýchlejšie a najlacnejšie. V prvej fáze "NÁPADY" sa zaoberáte generovaním nápadov a plánovaním. Prichádzate s nápadmi a plánujete, aký experiment alebo test vykonáte. Vo fáze "ZOSTAVI聾" musíte svoj nápad premeni聽 na nieo hmatate躂né, o znamená, 鱉e vytvoríte MVP (Minimum Viable Product - minimálny 鱉ivotaschopný produkt) – produkt, ktorý má len tie základné, avšak dostatoné funkcie na to, aby si ho mohli pou鱉ívatelia zaa聽 pou鱉íva聽 a získal si ich pozornos聽. Teraz máte svoj produkt (="KÓDOVANIE") a musíte sa uisti聽, i sú kritické funkcie dostatone dokonené. Potom naplánujete ako "MERA聾" úspech. V alšej fáze musíte analyzova聽 "DÁTA", i u鱉 kvalitatívne alebo kvantitatívne. Posledná fáza je kritická, musíte získa聽 poznatky, na základe nich sa "UÍTE" a bu úplne zmeníte smerovanie, alebo ho zachováte a prejdete do alšej fázy.

Myslenie, ktoré si musíte osvoji聽:

 • Podnikate躂ské
 • Zamerané na zákazníkov
 • Iteratívny prístup
 • Spochybova聽 predpoklady
 • Experimentálne
 • Zalo鱉ené na dátach a informáciách