Manažment a self-leadership


COU_1_SK  

 Title
Manažment a self-leadership

 Keywords
Manažment, vedenie ľudí (leadership), podnikanie, biznis, start-up

 Author
BULGARIAN SPORTS

 Languages
English

 Objectives/goals
Na konci tohto modulu dokážete pochopiť, aké zručnosti sú potrebné na to, aby ste sa stali úspešným podnikateľom. Porozumiete vnútornej aj vonkajšej motivácii. Dozviete sa viac o self-leadership (vedenie seba samého) potrebnom na to, aby ste sa stali niekým, kto je pripravený riadiť tím na ceste k dosahovaniu cieľov, ak aj o tom, ako môže vaša športová minulosť prispieť k vášmu prechodu k podnikaniu.
Ako podnikateľ musíte vedieť využiť súčasné digitálne príležitosti. Ide napríklad o online platformy. V tomto module sa zameriame aj na to, aké výhody prinášajú online platformy pre hospodárstvo a spoločnosť.
 Description
Dnes je podnikanie a byť podnikateľom niečo, čo možno považovať za celosvetový fenomén. Spôsob, akým sa podnikatelia s vášňou zapájajú do vytvárania konkrétneho podnikateľského zámeru, je hodný všetkých druhov štúdií a výskumov. Nie je to však ani zďaleka jednoduché. Áno, digitálne prostredie 21. storočia a globalizácia ako celok predstavujú množstvo príležitostí na úspech, ale aj množstvo faktorov neúspechu. Napriek tomu je potrebné rozvíjať a osvojiť si niektoré konkrétne zručnosti, aby ste seba a svoj tím dokázali navigovať v tomto ohromujúcom a stresujúcom svete, v ktorom žijeme, a pripravili sa na úspech v akomkoľvek podnikateľskom úsilí, ktoré sa rozhodnete realizovať.

 Contents in bullet points
• Self-leadership vo svete podnikania a športu
• Ako zlepšiť svoje manažérske zručnosti ako podnikateľ
• Výhody online platforiem


 Contents


 Manažment a self-leadership

1. Manažment a self-leadership (vedenie seba samého)


  Úvod

Simon Sinek a jeho prejav na TED2019 na tému líder verzus mana鱉ér:  Self-leadership vo svete podnikania a športu

o je to self-leadership? Tento pojem opisuje proces pôsobenia na seba samého, prostredníctvom ktorého 躂udia mô鱉u dosiahnu聽 a dosahujú sebariadenie a sebamotiváciu potrebnú na vykonávanie svojich úloh a práce. Self-leadership pozostáva zo špecifických behaviorálnych a kognitívnych stratégií urených na pozitívne ovplyvovanie osobnej efektívnosti. Tieto stratégie sú vo všeobecnosti zoskupené do troch základných kategórií:

 • Stratégie zamerané na správanie;
 • Stratégie prirodzenej odmeny;
 • Stratégie konštruktívneho myslenia.

 

   Stratégie pre self-leadership

 • Stratégie zamerané na správanie:

 

Tieto stratégie sa sna鱉ia pomôc聽 jednotlivcovi zvýši聽 jeho sebavedomie s cie躂om u躂ahi聽 riadenie správania, najmä riadenie správania súvisiaceho s nevyhnutnými, ale asto nepríjemnými úlohami. Vo svete podnikania asto strávite mnoho hodín vykonávaním nudných úloh s cie躂om dosiahnu聽 po鱉adované výsled

 

 • Stratégie prirodzenej odmeny:

Ich cie躂om je vytvori聽 situácie, v ktorých je lovek motivovaný alebo odmeovaný prirodzene príjemnými aspektmi úlohy alebo innosti. Existujú rôzne stratégie prirodzenej odmeny. Jedna z nich zaha zabudovanie príjemnejších a zábavnejších prvkov do danej innosti tak, aby sa samotná úloha stala prirodzene odmeujúcou.

 • Stratégie konštruktívneho myslenia.

Tieto stratégie sú navrhnuté tak, aby u躂ahili vytváranie konštruktívnych myšlienkových vzorcov a zvyajných spôsobov myslenia, ktoré mô鱉u pozitívne ovplyvni聽 výkon. Zahajú identifikáciu a nahradenie nefunkných presvedení a predpokladov a nácvik mentálnych predstáv a pozitívneho sebavyjadrenia.

 

 

 

   Vzťah medzi self-leadership v podnikaní a športe

"lovek musí by聽 najprv schopný efektívne vies聽 sám seba a a鱉 potom efektívne vies聽 ostatných.“ Ak by ste však po鱉iadali skupinu športovcov, aby definovali vodcovstvo, odpove sa asto zameriava na vedenie iných. Športovci tak asto venujú ve躂kú as聽 svojho asu a energie vedeniu iných, 鱉e to bráni rozvoju ich vlastných schopností vies聽 samých seba. Schopnos聽 športovca vies聽 seba samého cez výzvy, nepriaze osudu, strach a pokušenie, stanovi聽 si ciele a cestu k úspechu a zodpoveda聽 sa nastaveným štandardom je najdôle鱉itejším prvkom vodcovstva - slú鱉i ako základ individuálneho aj tímového úspechu v športe aj v 鱉ivote.

Príklady vzorov a prípadové štúdie:

   Lekcie pre self-leadership v podnikaní a športe

 • Lekcia 1:

Na 躂uoch zále鱉í - v鱉dy sa nájdu 躂udia, ktorí budú rýchlo poukazova聽 na to, o robíme zle, preo sme zlyhali alebo preo zlyháme, preo nie sme dos聽 dobrí... Ale ochota odís聽 od neprajníkov je aktom odvahy, ktorý je potrebný pri dosahovaní cie躂a, pozitívneho prístupu, zmien, profesionálneho úspechu alebo športovej ve躂kosti.

 • Lekcia 2:

Na zmenu 鱉ivota staí jedna poznámka - bute láskaví. Nikto z nás naozaj nevie, ím prechádza iný lovek. Láskavos聽 alebo jednoduché slovo povzbudenia mô鱉e pre príjemcu znamena聽 viac, ako by sme akali, a ni nestojí. A hoci sa nám láskavos聽 asto vráti ako bumerang, dávajte ju štedro a bez oakávania.

 • Lekcia 3:

Všetko závisí od vás - prevezmite zodpovednos聽. Aj ke sa obklopujeme skvelými 躂umi a odchádzame od vz聽ahov, ktoré nám neslú鱉ia, faktom stále zostáva - len vy mô鱉ete urobi聽 to, o je potrebné.

 • Lekcia 4:

Diagnóza je dobrá vec - ke viete, kde ste, mô鱉ete zisti聽, kam potrebujete ís聽 a ako sa tam mô鱉ete dosta聽.

 • Lekcia 5:

Bute cie躂avedomí – majte pod kontrolou kontrolovate躂né veci - myslenie, spánok, to, o konzumujete - kontrolujte to, o mô鱉ete kontrolova聽. Mô鱉eme si vybra聽, kam zameriame svoju pozornos聽: na veci, ktoré sú v našej kompetencii kontroly, alebo na tie, ktoré sú mimo nej.

 • Lekcia 6:

Cvite všímavos聽 (mindfulness) - všímavos聽 je o o najväšom kontakte s prítomným okamihom, o sústredenej pozornosti na "teraz" (bez toho, aby sme sa pozerali spä聽 do minulosti, kde hrozí napríklad 躂útos聽 alebo depresia, alebo do budúcnosti, kde hrozí pocit úzkosti alebo strachu).

 • Lekcia 7:

Ke si myslíte, 鱉e je po všetkom, skúste to ešte raz - naše rezervy sú asto väšie, ako si uvedomujeme. V športe nás mô鱉e ešte jeden pokus privies聽 do cie躂a o sekundu skôr ako súpera a mô鱉e rozhodnú聽 o medailovom umiestnení alebo nie. Podobne ako u podnikate躂ov mô鱉e rozhodnutie "ís聽 ešte raz" prinies聽 úplne iný výsledok - získanie nového klienta, uzavretie obchodu.

 • Lekcia 8:

Pripravte sa na 聽a鱉ké asy. Zavete si svoj systém. Pustite sa do práce - "Bute posadnutí a venujte tomu hodiny. Mo鱉no som ani nebol dobrý v atletike, mo鱉no som len ve躂mi tvrdo pracoval."

 • Lekcia 9:

H躂adajte oblasti pre drobné zlepšenia - kde mô鱉ete urobi聽 drobné zmeny, ktoré sa týkajú vás ako podnikate躂a a vlastného lídra, vášho startupu? Kde mô鱉ete identifikova聽 oblasti, v ktorých je mo鱉né dosiahnu聽 drobné zlepšenia? Pomalý a stabilný pokrok vedie k významnému a udr鱉ate躂nému rastu. H躂adajte postupné kroky. Dôle鱉itý je rast, nie jeho tempo.

 • Lekcia 10:

Ví聽azstvo znamená prekona聽 svojich konkurentov - majte váše pre sú聽a鱉 a nebojte sa ís聽 na doraz. Odmena na konci je ove躂a väšia, aj ke prehráte. ''Boles聽 je doasná, ak však skoníte, bude trva聽 nav鱉dy.''