Yrityksen perustaminen


COU_8_FI  

 Title
Yrityksen perustaminen

 Keywords
Urheilijan ajattelutapa, yrittäjyysominaisuudet, liikeidea, idean lähteet, ongelma, ratkaisu, testaus ja validointi,

 Author
Comenius

 Languages
English

 Objectives/goals
Tämän koulutusohjelman tavoitteena on opastaa oppijaa urheilutaustaisen yrityksen perustamisen tärkeimpiin vaiheisiin. Tämän koulutusohjelman käytyään oppijat ymmärtävät urheilun ja yrittäjyyden väliset yhteydet. He ymmärtävät, mitkä urheilun kautta kehitetyt ja kasvatetut ominaisuudet ovat hyödyllisiä yrittäjyydessä. Lisäksi he ymmärtävät liikeideoiden luonteen sekä niiden mahdolliset lähteet ja tavat parantaa niiden syntymistä. He oppivat liikeideoiden testaamisen tärkeydestä ja mahdollisista keinoista. Lopuksi he oppivat, miten he voivat suunnitella tulevan liiketoimintansa ja sen yleisen toimintalogiikan eli luoda, tuottaa ja hankkia arvoa asiakkailleen liiketoimintamallin käsitteen avulla.


 Description
Tässä moduulissa käsitellään joitakin tärkeimpiä näkökohtia, jotka liittyvät urheilutaustaisen yrityksen perustamiseen. Aluksi selitetään, mitkä urheilun avulla kehitetyt ja kasvatetut ominaisuudet (kuten taidot, ominaisuudet ja muut urheiluun liittyvät voimavarat) ovat hyödyllisiä yrittäjyydessä. Sen jälkeen selitetään, miten liikeideat syntyvät, mitkä ovat niiden keskeiset osatekijät ja miten kykyä luoda liikeideoita voidaan harjoitella. Lisäksi selitetään, miten tärkeää on testata liikeideoita ennen niiden todellista toteuttamista korostamalla testaus- ja validointiajattelua ja osoittamalla, miten testaus voidaan toteuttaa käytännössä. Lopuksi esitellään liiketoimintamalli, käsite, jota käytetään selittämään, miten yritys toimii, ja annetaan ohjeita oman liiketoimintamallin laatimiseen.

 Contents in bullet points
1. Yrityksen perustaminen
1.1. Lähtökohta
1.1.1. Urheiljasta yrittäjäksi
1.1.2. Ideat ja mahdollisuudet
1.2. Vahvista liikeideasi
1.2.1. Testaamisen ja vahvistamisen ajattelutapa
1.2.2. Liikeidean testaus käytännössä
1.3 Suunnittele projektisi
1.3.1 Liiketoimintamallin huoneentaulu/Business model canvas Contents


 Yrityksen perustaminen

Lähtökohta


  Lähtökohta

Jokainen yritys lähtee liikkeelle kahden pääkomponentin - yksilön ja idean - vuorovaikutuksesta. Käsittelemme tässä osiossa molempia. Jos olet urheilija, sinulla on erinomaiset lähtökohdat yrittäjäksi ryhtymiselle. Parantamalla valmiuttasi havaita ideoita ja mahdollisuuksia voit hyödyntää tätä potentiaalia entisestään.  Urhelijasta yrittäjäksi

Urheilu ja yrittäjyys kehittävät ja kasvattavat samanlaisia yksilöllisiä ominaisuuksia. Siksi urheilijat ja urheilijat ovat taipuvaisia yrittäjyyteen, heillä on korkeampi yrittäjyysorientaatio ja tyypillisesti ominaisuuksia, joita voidaan hyödyntää myös yrittäjyyden alalla. Lisäksi urheilu-ura vaikuttaa myönteisesti myös muihin yrittäjyyden kannalta merkityksellisiin yksilöllisiin näkökohtiin, kuten henkilökohtaisiin voimavaroihin, sosiaalisiin suhteisiin ja verkostoihin sekä sosiaalisiin, emotionaalisiin ja johtamiskykyihin.

Osallistumalla järjestelmälliseen harjoitteluun ja osallistumalla urheilukilpailuihin olet taipuvainen hankkimaan lukuisia ominaisuuksia, jotka ovat hyödyllisiä ja tyypillisiä yrittäjyydelle. Tällaisia ominaisuuksia ovat esimerkiksi keskimääräistä parempi kurinalaisuus, sinnikkyys, sisäinen kontrolli, ennakoivuus, tilannekontrolli, saavutusten tarve tai stressinsietokyky. Lisäksi edistät henkilökohtaista joustavuuttasi eli kykyäsi toipua epäonnistumisista, vaikeuksista tai muutoksista tai sopeutua niihin. Jos olet siis kehittänyt näitä ominaisuuksia urheilun kautta, menestyt todennäköisemmin monilla muilla aloilla, kuten yrittäjyydessä.

Urheilun ja yrittäjyyden yhtäläisyyksien tunnistaminen voi olla tärkeää, kun seisot (seuraavan) ammattiurasi kynnyksellä. Jos olet urheilija ja ammattilaisurheilun aika on ohi, yrittäjyysmahdollisuuksien etsiminen voi johtaa menestyksekkääseen elämäntapaan urheilun jälkeen. Jos olet ammattiurheilija, yrittäjyys tarjoaa houkuttelevan vaihtoehdon sovittaa yhteen urheiluharrastuksesi, ammattitaitosi ja ansiotyösi. Jos olet amatööriurheilija, olet todennäköisesti hankkinut arvokkaita ominaisuuksia, jotka auttavat sinua kehittämään omaa yrittäjähankettasi. Joka tapauksessa, jos olet innostunut urheilusta, yrittäjyydestä voi tulla myös sinun uusi intohimosi.

   Ideat ja mahdollisuudet

Yrittäjyys on prosessi, jossa mahdollisuus tunnistetaan, arvioidaan ja hyödynnetään. Kyky tunnistaa tai luoda ja hyödyntää mahdollisuuksia on olennainen osa yrittäjämäistä käyttäytymistä.

Yrittäjyys alkaa liikeideasta, eli alustavasta ajatuksesta siitä, miten luoda jotain uutta, parantaa olemassa olevaa tai ratkaista paremmin ongelma tai tarve tavalla, joka tuottaa arvoa käyttäjille, mikä voi johtaa yrityksen perustamiseen. Mahdollisten liikeideoiden lähteitä on kaikkialla ympärilläsi, ja useimmat niistä ovat itse asiassa luonnostaan riippuvaisia henkilökohtaisista ja ammatillisista kokemuksistasi ja kohtaamistasi tilanteista, sosiaalisista verkostoistasi, paikoista, joissa olet käynyt ja asioita, joita olet nähnyt, harrastuksistasi, koulutuksestasi tai asiantuntemuksestasi. Siksi myös urheilukokemuksesi toimii arvokkaana liikeideoiden lähteenä.

 

Jokainen liikeidea koostuu seuraavista keskeisistä osatekijöistä:

 • Ongelma (asiakassegmenttisi ongelma) - merkittävimmät haasteet, joita asiakkaasi kohtaavat suhteessa liikeideaasi.
 • Ratkaisu - ratkaisu, jonka tarjoat tuotteesi tai palvelusi avulla.
 • Hyödyt - arvo ja edut, joita ratkaisusi tuo asiakkaille.

Hyvä uutinen on se, että kykyä tuottaa liikeideoita voidaan kouluttaa. Tässä on muutamia vinkkejä:

 • Älä koskaan lopeta oppimista.
 • Ole utelias ja empaattinen.
 • Tarkkaile, mitä ympärilläsi tapahtuu.
 • Ylläpidä ja kasvata verkostoasi.
 •  Harjoittele uusia ajattelutapoja.
 • Käytä erityisiä ideointitekniikoita.

 Vahvista liikeideasi


  Vahvista liikeideasi

Monet yrittäjät ja innovaattorit toteuttavat ideansa ennenaikaisesti, vaikka ne ovat järkeviä ja näyttävät paperilla hyviltä. Myöhemmin he huomaavat, että todellisuudessa ne eivät ehkä olekaan niin hyviä. Siksi on tärkeää varmentaa liikeidea, ennen kuin investoit liikaa aikaa ja resursseja sen toteuttamiseen.  Testauksen ja vahvistamisen ajattelutapa

Vahvistaminen/validointi on prosessi, jolla vähennetään epävarmuutta, joka liittyy teoriassa hyvältä näyttäviin, mutta todellisuudessa toimimattomiin ideoihin.

Bland, D. J., Osterwalder, A., Smith, A., & Papadakos, T. (2020). Testing business ideas.

 

Ensimmäisessä vaiheessa, kuten yllä olevassa kuvassa näkyy, sinun on selvitettävä, onko suuntauksesi oikea, testattava perusolettamuksia, hankittava näkemyksiä ja vahvistettava todisteilla, että liikeideasi toimii hyvin todennäköisesti.

 

Ries, E. (2011). The lean startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. Crown Business.

 

Build-Measure-Learn on oppimis- ja palautesilmukka, jonka avulla määritetään tuotteen, palvelun tai idean tehokkuus mahdollisimman nopeasti ja edullisesti. Ensimmäisessä "IDEAS"- eli ideavaiheessa keskitytään ideointiin ja suunnitteluun. Keksit ideoita ja suunnittelet, millaisen kokeen tai testin teet. BUILD (rakenna) -vaiheessa ideasta on tehtävä jotain konkreettista, eli luodaan MVP (Minimum Viable Product) - tuote, jolla on perusominaisuudet, mutta joka riittää herättämään kuluttajien huomion. Nyt sinulla on tuotteesi (="CODE") ja sinun on varmistettava, että kriittiset ominaisuudet on viimeistelty riittävästi. Sitten suunnittelet, miten mittaat  "MEASURE" menestyksen. Seuraavassa vaiheessa sinun on analysoitava tiedot "DATA” , olivatpa ne sitten laadullisia tai määrällisiä. Viimeinen vaihe on kriittinen, sinun on saatava oivalluksia, joiden perusteella voit oppia "LEARN" ja joko muuttaa suuntaa kokonaan tai säilyttää sen ja siirtyä seuraavaan vaiheeseen.

Ajattelutavat, jotka sinun on omaksuttava:

 • Yrittäjähenkinen
 • Asiakaskeskeinen
 • Iteratiivinen lähestymistapa
 • Oletuksia kyseenalaistava
 • Kokeellisuusvetoinen
 • Tiedon vaikuttama