Innovaatiotaidot


COU_5_FI  

 Title
Innovaatiotaidot

 Keywords
Innovaatiotaidot, suunnitteluajattelu, ideat, luovuus

 Author
KARELIA

 Languages
English

 Objectives/goals
Opiskeltuasi tämän moduulin ymmärrät innovaatioiden ja muotoiluajattelun perusteet.
Tunnistat innovaatioihin liittyviä termejä ja tutustut ideointi- ja
ongelmanratkaisumenetelmiin.
Voit syventää oppimistasi tiedoilla, jotka auttavat luomaan uutta arvoa nykyiselle liiketoiminnalle (esimerkiksi hyödyntämällä sinisen meren strategiaa).

 Description
Urheilijoiden on usein oltava innovatiivisia sekä treeneissä että kilpailuissa. Innovaatiotaidot ovat tärkeä osa urheilua. Samat taidot ovat tärkeä osa liiketoimintaa, kun suunnitellaan yritystoimintaa ja mietitään kilpailuetua. Jalkapalloilija miettii miten voittaa maalivahti, ja yrittäjä miettii miten löytää liikeidea, joka vie hänet kilpailijoiden edelle. Nyt on aika valjastaa nuo innovaatiotaidot käyttöön ja soveltaa niitä liiketoiminnan suunnittelussa. Ole innovatiivinen!

Tässä moduulissa tutustutaan muotoiluajatteluun, ideointimenetelmiin ja lisäksi tutustutaan Sinisen meren strategiaan. Tässä moduulissa annetut tiedot ovat vain jäävuoren huippu, ja sen pitäisi kannustaa opiskelijoita hankkimaan lisätietoa tästä aiheesta.

Innovaatiotaidot ovat olennaisen tärkeitä yrittäjille ja niille, jotka suunnittelevat oman yrityksen perustamista. Yrittäjien on kyettävä pysymään markkinoiden ja toimintaympäristön muutosten mukana. Esimerkiksi niillä yrittäjillä, jotka ovat pystyneet innovoimaan uusia tuotteita ja palveluja COVID-19-pandemian aikana, on ollut parhaat mahdollisuudet selvitä nopeista muutoksista. Kriisi merkitsee joskus uusia mahdollisuuksia.

Muotoiluajattelun ymmärtäminen ja kyky soveltaa sitä oman yrityksen kehittämiseen on yksi yrittäjän perustaidoista. Tässä moduulissa kuvataan suunnitteluajattelun taustalla oleva prosessi ja autetaan opiskelijoita ymmärtämään sen epälineaarinen luonne.

Lisäksi tässä koulutusmateriaalissa esitellään pari ideointimenetelmää. Sinisen meren strategiaa pidetään erittäin tärkeänä yrittäjän työkaluna, jonka avulla voidaan etsiä uusia tapoja välttää tarpeetonta ja turhauttavaa kilpailua. Tässä moduulissa opiskelijat tuottavat oman neljän toimen kehyksensä nykyisen tai tulevan liiketoiminnan kehittämiseksi.

“The only sure way to avoid making mistakes is to have no new ideas.” -Albert Einstein


 Contents in bullet points
• Muotoiluajattelun periaatteet
• Ideointimenetelmät
• Sinisen meren strategia Contents


 Innovaatiotaidot

MUOTOILUAJATTELU


  Johdanto muotoiluajatteluun:

Alla esimerkki urheilun ja liiketoiminnan yhdistämisestä uuden innovatiivisen palvelun avulla:

https://www.enduranceproject.eu/pdf/ENDURANCE_Case_Study_FIN_Sportspot.pdf

Muotoiluajattelu on prosessi, jossa ongelmia ratkaistaan asettamalla kuluttajan tarpeet etusijalle. Muotoiluajattelu perustuu siihen, että ihmisten vuorovaikutusta ympäristöön havainnoidaan empaattisesti ja prosessissa käytetään iteratiivista, käytännönläheistä lähestymistapaa innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi. Iteratiivinen tarkoittaa, että vaikka suunnitteluprosessi on lineaarinen, käydään prosessi läpi usein päällekkäisinä vaiheina.

Muotoiluajattelu on "ihmiskeskeistä", mikä tarkoittaa, että siinä hyödynnetään näyttöä siitä, miten kuluttajat (ihmiset) todellisuudessa suhtautuvat tuotteeseen tai palveluun, eikä sitä, miten joku muu tai organisaatio luulee heidän suhtautuvan siihen. Aito ihmiskeskeinen suunnittelu seuraa sitä, miten ihmiset käyttävät tuotetta tai palvelua, ja suunnittelussa jatketaan tuotteen tai palvelun kehittämistä kuluttajakokemuksen parantamiseksi. Tätä kutsutaan suunnitteluajattelun iteratiiviseksi osaksi. Sille tyypillistä on nopea toiminta prototyyppien testaamiseksi sen sijaan, että aikaa käytetään loputtomasti tutkimukseen tai pohdiskeluun.

Perinteinen ongelmanratkaisu on lineaarinen prosessi, jossa ensin tunnistetaan ongelma ja sitten ideoidaan ratkaisuja. Muotoiluajattelu sen sijaan on toimivaa vain, jos se perustuu toistuvuuteen, iteratiivisuuteen. Siinä ei niinkään pyritä yksittäiseen ratkaisuun, vaan pikemminkin kehitetään jatkuvasti uutta ajattelua ja vastataan kuluttajien tarpeisiin.

   MUOTOILUAJATTELUN PROSESSI

1. Ota huomioon käyttäjien näkökulma ja tunnista heidän ongelmansa.

2. Määrittele ongelma yksityiskohtaisesti yhdistämällä saatavilla oleva hajanainen tieto.

3. Ideoi erilaisia mahdollisia ratkaisuja yhdistämällä mielikuvituksellisia näkemyksiä ja tuottamalla mahdollisimman laaja valikoima ideoita.

4. Kehitä ratkaisun prototyyppi uusien polkujen tunnistamiseksi sekä vahvuuksien ja heikkouksien korostamiseksi.

5. Testaa prototyyppiä pyytämällä palautetta lopullisilta käyttäjiltä.

(EntreComp Playbook, 26)Osion nimi: Ideointimenetelmät


  Brainstorming-menetelmä

Brainstorming tarkoittaa runsasta ideoiden tuottamista, yhteistyötä ja avoimuutta villeillekin ratkaisuille. â€‹ Vältä keskusteluja siitä, miksi ideat eivät ehkä toimi. Tällainen käytös tappaa luovuuden ja muuttaa ryhmän ajattelutavan luovasta ajattelutavasta kriittiseksi. Hyviin ideoihin päästään vain, jos on paljon ideoita, joista valita. â€‹Brainstorming-menetelmän toteuttamisessa on monia tekniikoita. Apuna voidaan käyttää fläppitauluja, muistilappuja ja muita tekniikoita, kuten "brainwriting", "aakkoset", " ruudukko" tai muut brainstorming-menetelmiä (esim. circle brainstorming). 

 

   Brainstorming VAIHEET

1. Aloitus

• Laadi kysymys, joka ohjaa ryhmääsi miettimään haluamaasi ongelmaa.

• Selitä ideoinnin säännöt, jotta voitte aloittaa oikealla asenteella.

2. Suoritus

• Aloita yksilöllinen ideointi.

• Jaa ideat ryhmässä ja jatkakaa ideointia toistenne ehdotusten pohjalta.

3. Seuranta

• Kerää syntyneet ideat talteen, jotta niitä voitaisiin seurata.

       • Kehitetään lupaavimmat ideat validoitavaksi konseptiksi.

(EntreComp Playbook, 64-65)  6-3-5 tekniikka

Suosittu ja energinen brainwriting-tekniikan muoto on nimeltään 6-3-5.

Session aikana harjoitukset jaetaan useisiin kierroksiin. Kullakin kierroksella kuusi henkilöä kirjoittaa kukin kolme ideaa viiden minuutin kuluessa.

Ensimmäisen kierroksen jälkeen jokainen vaihtaa paperinsa jonkun toisen kanssa, lukee paperin sisällön ja kirjoittaa sitten kolme uutta ideaa. Nämä voivat olla uusia ideoita tai pohjautua jo jaettuihin ideoihin.

Kuuden kierroksen jälkeen paperit kerätään yhteen, ja kaikista ehdotetuista ideoista keskustellaan ja sovitaan seuraavista vaiheista.

Vaikka tässä esimerkissä käytetään kuutta henkilöä, voi ideointikierrokseen ottaa minkä tahansa määrän ihmisiä. Myös muita yksityiskohtia, kuten kierrosten määrää ja kullekin kierrokselle annettua aikaa voidaan mukauttaa tarpeiden mukaan. On kuitenkin huomattu, että parhaita tuloksia saadaan aikaan, kun jokaisella kierroksella pyritään löytämään kolme ideaa.